Θυγατρικές Εταιρίες

Οι σημαντικότερες Θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου είναι οι ακόλουθες:

 

 

 

Οι πλήρεις οικονομικές καταστάσεις και στοιχεία των θυγατρικών εταιριών που ενοποιεί ο Όμιλος, βρίσκονται στην ενότητα Επενδυτές.