• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόσκληση σε Συνέλευση Ομολογιούχων Δανειστών

5.3.2009

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας μας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε" και το διακριτικό τίτλο "ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε" καλούνται οι Ομολογιούχοι Δανειστές του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, εκδόσεως της εταιρείας μας, ύψους ευρώ 19.995.575,10, σε Συνέλευση Ομολογιούχων στις 12 Μαρτίου 2009 , ημέρα  Πέμπτη και ώρα  09.00 π.μ. , στα  γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί του ακόλουθου θέματος :

Θέμα  Ημερήσιας Διάταξης Τροποποίηση των όρων του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους € 19.995.575,10 («Δάνειο»), που εκδόθηκε την 12/7/2007, σύμφωνα με την απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11/4/2007, λόγω μεταξύ άλλων, της επικείμενης εισαγωγής των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Οι Ομολογιούχοι Δανειστές και αντιπρόσωποι των Ομολογιούχων Δανειστών, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση Ομολογιούχων, θα πρέπει να έχουν καταθέσει τις ομολογίες τους ή τα αποδεικτικά καταθέσεως των ομολογιών τους σε αναγνωρισμένο στην Eλλάδα ή στο εξωτερικό πιστωτικό ίδρυμα καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης ,στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.», με ΑΡΜΑΕ 6068/06/Β/86/07, Διεύθυνση Θεματοφυλακής και Χρεογράφων/Υποδιεύθυνση Μετοχολογίου Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας - Νέα Ιωνία Τ.Κ. 142 34 Κτίριο Α Ισόγειο (αρμόδιος κα Μαίρη Δουγέκου, τηλ. 210 3523300).
Κορωπί Αττικής, 5/3/2009
Το Διοικητικό Συμβούλιο