• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νηρεύς Α.Ε.- Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

23.6.2005

ΝΗΡΕΥΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΔΡΑ : ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ ΧΙΟΥ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων σε Eκτακτη Γενική Συνέλευση
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία " ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε" και το διακριτικό τίτλο " ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε" καλούνται οι Μέτοχοί της σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση στις 18 Ιουλίου 2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 3 .μ.μ στα γραφεία της εταιρείας στο 1ο χιλ.Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής σύμφωνα και με την απο 23-6-2005 παρασχεθείσα ειδική άδεια απο το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως ορίζει το άρθρο 25 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Εγκριση του απο 5/5/2005 σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. με απορρόφηση της εταιρείας FEEDUS ANΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ απο την πρώτη, της σχετικής απο 5/5/2005 έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς την Γενική Συνέλευση κατ’αρθρο 69 παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920 καθώς και των εκθέσεων και λοιπών δηλώσεων του Ανεξάρτητου Χρηματοοικονομικού Συμβούλου κατ’ άρθρο 322 του Ισχύοντος Κανονισμού του Χ.Α.
2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας : α) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφωμένης Εταιρίας FEEDUS A.E.B.E. ύψους ΕΥΡΩ 7.841.631 με ταυτόχρονη μείωση λόγω διαγραφής των μετοχών που κατέχει η απορροφώσα κατά 4.432.778,1 ΕΥΡΩ , ήτοι τελικά κατά ΕΥΡΩ 3.408.852,9 β) κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 62.602,58 για λόγους στρογγυλοποίησης με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών απο τον λογαριασμό « Διαφορές απο την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής απο 1,62 ΕΥΡΩ ανά μετοχή σε 1,25 ΕΥΡΩ ανά μετοχή, ήτοι κατά 0,37 ΕΥΡΩ ανά μετοχή, ούτως ώστε να διαμορφωθεί στο ποσό των 50.460.642,50 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 40.368.514 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,25 ΕΥΡΩ η κάθε μία, με αντίστοιχες τροποποιήσεις του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης .
3. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης μεταξύ της Εταιρείας και της απορροφώμενης εταιρείας FEEDUS ANΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ καθώς και κάθε άλλης σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης και εν γένει για την διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των δύο ως άνω εταιρειών .
4. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων απο την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την κατάρτιση και έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας για την συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας FEEDUS ANΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , την εισαγωγή και διαπραγμάτευση των μετοχών της απορροφώσας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης και κάθε άλλου συναφούς θέματος.
5. Τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας απο ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. σε ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. με τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας .
6. Tροποποίηση με συμπλήρωση του, περί σκοπού της εταιρείας, άρθρου 3 του καταστατικού της .
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις .
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να ζητήσουν , με δήλωσή τους προς τον χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών , την δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν , και να προσκομίσουν στη συνέχεια την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης μετοχών από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητας σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρίας, στο 1ο χιλ.Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής, 5 τουλάχιστον ημέρες πριν απο την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.
(Τμήμα Μετόχων, αρμόδια κα Λαμπρινού Μαρία, τηλ. 6698281).
Καρδάμυλα Χίου, 23-6-2005
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO