• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  1ο χλμ Λεωφόρος Κορωπίου-Βάρης & Δημοκρίτου
  19400 Κορωπί Αττικής

ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.- Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

2.6.2005

ΝΗΡΕΥΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΔΡΑ : ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ ΧΙΟΥ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία " ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε" και το διακριτικό τίτλο " ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε" καλούνται οι Μέτοχοί της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2005, ημέρα Tρίτη και ώρα 3 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο 1ο χιλ.Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής σύμφωνα και με την απο 1/6/2005 παρασχεθείσα ειδική άδεια απο το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως ορίζει το άρθρο 25 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Yποβολή και ανάγνωση προς έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2004.
2. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων ( Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2004.
3. Aπαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών απο κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1-31/12/2004 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας .
4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2005 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Προέγκριση ( καθορισμός) αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα μέχρι 30/6/2006 και έγκριση των καταβληθέντων αμοιβών, για τις παρεχόμενες απο αυτά υπηρεσίες.
6. Καθορισμός αμοιβών για παραστάσεις σε συνεδριάσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Παροχή αδείας κατ’άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
8. Eπικύρωση εκλογής δύο νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και κατανομής αρμοδιοτήτων, λόγω ανασυγκρότησης, βάσει των διατάξεων του Ν.3016/2002.
9. Παροχή ειδικής έγκρισης για συμβάσεις της Εταιρείας με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει.
10. Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις .
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να ζητήσουν , με δήλωσή τους προς τον χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών , την δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν , και να προσκομίσουν στη συνέχεια την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης μετοχών από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητας σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρίας, στο 1ο χιλ.Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής, 5 τουλάχιστον ημέρες πριν απο την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.
(Τμήμα Μετόχων, αρμόδια κα Λαμπρινού Μαρία, τηλ. 6698281).
Καρδάμυλα Χίου, 2/6/ 2005
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO