• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  1ο χλμ Λεωφόρος Κορωπίου-Βάρης & Δημοκρίτου
  19400 Κορωπί Αττικής

FEEDUS A.E.B.E.- Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

2.6.2005

FEEDUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
AΡ.Μ.Α.Ε. 21265/06/Β/90/6
ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ ΧΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά απο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία " FEEDUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “, και δυνάμει της από 1/6/ 2005 άδειας του Υπουργείου Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κ.Ν.2190/1920 καλούνται, οι Μέτοχοί της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 2 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο 1ο χιλ. Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου, 19400, Κορωπί Αττικής, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων :
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1/1-31/12/2004, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1-31/12/2004.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση απο 1/1/2005 έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση αυτής απο την μητρική εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. και κατ’ανώτατο χρονικό όριο έως την 31/12/2005 , και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Παροχή αδείας κατ’άρθρο 23 παρ.1 Κ.Ν.2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν.2190/1920 εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
5. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα μέχρι 30/6/2006 και έγκριση καταβληθέντων αμοιβών, για τις παρεχόμενες απο αυτά υπηρεσίες .
6. Καθορισμός αμοιβών για παραστάσεις σε συνεδριάσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.
Oι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να ζητήσουν , με δήλωσή τους προς τον χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών , την δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν , και να προσκομίσουν στη συνέχεια την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης μετοχών από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητας σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρίας , στο 1ο χιλ.Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής, 5 τουλάχιστον ημέρες πριν απο την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.
(Τμήμα Μετόχων, αρμόδια κα Μαρία Λαμπρινού , τηλ. 210-6698281).
Χίος, 2/6/ 2005
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ