• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νηρεύς Α.Ε. – Αποφάσεις Έκτ. Γ.Σ. μετόχων στις 6/12/05

7.12.2005

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 6ης Δεκεμβρίου 2005.
Σε σχέση με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. της 6-12-2005, η οποία έλαβε χώρα στα γραφεία της εταιρείας στο 1ο χλμ. Λ. Κορωπίου- Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής, η εταιρεία ενημερώνει για τα ακόλουθα:
Στην ως άνω Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα συνολικά 27.609.396 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 40.368.514 μετοχών, ήτοι συνολικά ποσοστό 68,39%, εκ των οποίων αριθμός μετοχών 27.609.396 δυνάμει εμπρόθεσμων καταθέσεων δεσμεύσεων μετοχών και εγγράφων πληρεξουσιότητας, και επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των αποφάσεων που ελήφθησαν επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως:
1. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/03, ποσού 50.000.000 ΕΥΡΩ κατ’ανώτατο όριο μετά των σχετικών εξασφαλίσεων, με απλές ομολογίες σε φυσική μορφή με σκοπό (α) την αναχρηματοδότηση του από 23/12/2002 κοινοπρακτικού δανείου της Εταιρείας, (β) την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας καθώς και (γ) τη χρήση του ως κεφάλαιο κινήσεως.
2. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ενέκρινε ομόφωνα την σύναψης σύμβασης κοινού ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/03, ποσού 5.000.000 ΕΥΡΩ κατ’ ανώτατο όριο μετά των σχετικών εξασφαλίσεων, σε απλές ομολογίες σε φυσική μορφή, προς το σκοπό της συμμετοχής της εταιρείας, υπό την ιδιότητά της ως στρατηγικού επενδυτή, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας SEAFARM IONIAN A.E. κατ’ εφαρμογή της εγκριθείσας Συμφωνίας Πιστωτών και Επιχείρησης του άρθρου 44 του Ν.1892/1990.
3. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα την παροχή της πληρεξουσιότητας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και συνομολογήσει με τους Διοργανωτές κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση των ως άνω ομολογιακών Δανείων, τις εξασφαλίσεις τους (Εμπράγματες Ασφάλειες) και την διάθεσή τους σε πιστωτικά ιδρύματα.
4. Η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή του κου Νικολάου Βουτσίνου ως Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του κου Επαμεινώνδα Λαμπαδάριου, ο οποίος θα παραμείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ως μη Εκτελεστικό Μέλος.
Η Εκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης ομόφωνα να επικυρώσει και καθορίσει τις αρμοδιότητες αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016 περί εταιρικής διακυβέρνησης ως ακολούθως :
1) Aριστείδης Μπελλές, Εκτελεστικό Μέλος
2) Νικόλαος Χαβιάρας, Εκτελεστικό Μέλος
3) Αντώνης Χαχλάκης, Εκτελεστικό Μέλος
4) Δημήτρης Λουμπούνης, Εκτελεστικό Μέλος
5) Παντελής Λαμπρινούδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6) Ιωάννα Καραχάλιου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7) Επαμεινώνδας Λαμπαδάριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8) Νικόλαος Βουτσίνος , Aνεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
9) Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
5. Η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 36 παράγραφος 1 του καταστατικού της εταιρείας , η οποία εφεξής θα έχει το ακόλουθο περιεχόμενο :
« Aρθρο 36 , παράγραφος 1 :
Eξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων , σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη απο το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παράγραφοι 1 και 2) του Κ.Ν.2190/1920, ή επιβαλλόμενη απο διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών , σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Κ.Ν.2190/1920, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ’αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.»
6. Η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 20 παράγραφος 1 του καταστατικού της εταιρείας με προσθήκη β’εδαφίου, η οποία εφεξής θα έχει το ακόλουθο περιεχόμενο :
« Aρθρο 20 , παράγραφος 1, :
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τακτικά μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όσες φορές κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρός του, που είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει σε σύγκληση όταν την ζητήσουν με έγγραφο δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και εκτός έδρας, ήτοι στην Αθήνα καθώς και στην ευρύτερη περιοχή εντός των ορίων του Νομού Αττικής. »
7. Η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 16 παράγραφος 4 του καταστατικού της εταιρείας , η οποία εφεξής θα έχει το ακόλουθο περιεχόμενο :
Aρθρο 16 , παράγραφος 4 του καταστατικού :
“ 1. ………………..
2....................
3………………….
4. To Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την εξουσία και αρμοδιότητα να παρέχει εγγυήσεις πάσης φύσεως σε τραπεζικές εταιρείες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την εξασφάλιση δανείων που παρέχονται απο τους ως άνω οργανισμούς σε εταιρείες συνδεδεμένες με αυτήν ή σε εταιρείες απο τις οποίες εξαρτά ουσιώδη οικονομικά συμφέροντα.
8. Η Εκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την ως άνω προσθήκη τελικής διάταξης του καταστατικού της εταιρείας υπό την αρίθμηση 58 , η οποία θα έχει το ακόλουθο περιεχόμενο :
«ΑΡΘΡΟ 58 ( ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ)
1. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται στο παρόν καταστατικό, ισχύει ο Κ.Ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιηθείς και κωδικοποιηθείς ισχύει εκάστοτε.
2. Για οποιοδήποτε θέμα που ρυθμίζεται στο καταστατικό διαφορετικά απ’ότι στον Κ.Ν.2190/1920, υπερισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου, ακόμη και αν αυτές δεν είναι αναγκαστικού δικαίου.»
9. Δεν ακολούθησε λήψη απόφασης ή συζήτηση επί του θέματος αυτού, διότι καλύφθηκε απο τα προηγούμενα.