• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νηρεύς Α.Ε. – Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

14.11.2005

ΝΗΡΕΥΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΔΡΑ : ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ ΧΙΟΥ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων σε Eκτακτη Γενική Συνέλευση
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία " ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε" και το διακριτικό τίτλο "ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε" καλούνται οι Μέτοχοί της σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση στις 6 Δεκεμβρίου 2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 2 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο 1ο χιλ.Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής σύμφωνα και με την απο Κ2-14413/11-11-2005 παρασχεθείσα ειδική άδεια απο το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως ορίζει το άρθρο 25 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Λήψη απόφασης για έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/03, ποσού 50.000.000 ΕΥΡΩ κατ’ανώτατο όριο μετά των σχετικών εξασφαλίσεων, σε απλές ομολογίες σε φυσική μορφή, προς το σκοπό της αναδιάρθρωσης του δανεισμού της εταιρείας.
2. Λήψη απόφασης για έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/03 ποσού 5.000.000 ΕΥΡΩ κατ’ ανώτατο όριο μετά των σχετικών εξασφαλίσεων, σε απλές ομολογίες σε φυσική μορφή, προς το σκοπό της συμμετοχής της εταιρείας, υπό την ιδιότητά της ως στρατηγικού επενδυτή, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας SEAFARM IONIAN A.E. κατ’ εφαρμογή της εγκριθείσας Συμφωνίας Πιστωτών και Επιχείρησης του άρθρου 44 του Ν.1892/1990.
3. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για καθορισμό Τραπεζών που θα συμμετάσχουν στα ως άνω ομολογιακά δάνεια , διενέργεια διαπραγματεύσεων και κατάρτιση συμφωνιών επί των ειδικότερων όρων των ομολογιακών δανείων, καθορισμό εκπροσώπων της εταιρείας για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και γενικότερα για την ολοκλήρωση κάθε απαραίτητης σχετικής ενέργειας για την έκδοση των ομολογιακών δανείων .
4. Eκλογή Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους σε αντικατάσταση προηγούμενου , βάσει των διατάξεων του Ν.3016/2002.
5. Τροποποίηση άρθρου 36 παρ.1 του καταστατικού της εταιρείας προς το σκοπό εναρμόνισης αυτού με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 και του Ν.3156/2003.
6. Τροποποίηση άρθρου 20 του καταστατικού της εταιρείας με προσθήκη β’ εδαφίου στην παράγραφο 1 περί δυνατότητας συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στο Νομό Αττικής.
7. Τροποποίηση άρθρου 16 παράγραφος 4 του καταστατικού της εταιρείας, σχετικά με τις εταιρικές εγγυήσεις.
8. Τροποποίηση καταστατικού της εταιρείας με προσθήκη τελικής διάταξης ( μετά το άρθρο 57) περί εφαρμογής ισχύουσας νομοθεσίας.
9. Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις .
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να ζητήσουν , με δήλωσή τους προς τον χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών , την δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν , και να προσκομίσουν στη συνέχεια την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης μετοχών από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητας σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρίας, στο 1ο χιλ.Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής, 5 τουλάχιστον ημέρες πριν απο την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.
(Τμήμα Μετόχων, Υπεύθυνος κος Γεώργιος Αλούπης , τηλ. 6698335).
Καρδάμυλα Χίου, 14-11-2005
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO