• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νηρεύς Α.Ε. - Ανακοίνωση Αποφάσεων Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουλίου 2005

1.8.2005

Η εταιρεία ανακοινώνει ότι σε σχέση με την Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 30/7/2005, η οποία έλαβε χώρα στα γραφεία της εταιρείας στο 1ο χιλ. Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής , σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα :
Στην ως άνω Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα συνολικά 17.687.807 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 29.005.671 μετοχών , ήτοι συνολικά ποσοστό 60,98%, εκ των οποίων αριθμός μετοχών 17.628.207 δυνάμει εμπρόθεσμων καταθέσεων δεσμεύσεων μετοχών και εγγράφων πληρεξουσιότητος καθώς και αριθμός μετοχών 59.600 δυνάμει εκπροθέσμων καταθέσεων δεσμεύσεων μετοχών και εγγράφων πληρεξουσιότητος κατόπιν αδείας της Συνέλευσης, και επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης .
Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των αποφάσεων που ελήφθησαν επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως :
1. Η Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ενέκρινε ομόφωνα:
α)τις μέχρι τώρα πράξεις ή δηλώσεις ή ανακοινώσεις του Δ.Σ. της εταιρείας ή των εκπροσωπών ή των πληρεξουσίων αυτών που έχουν λάβει χώρα στα πλαίσια της διαδικασίας και προς το σκοπό της συγχώνευσης της εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.» με απορρόφηση της εταιρείας FEEDUS AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από την πρώτη και
β) το από 5/5/2005 σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης της εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.» με απορρόφηση της εταιρείας FEEDUS AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από την πρώτη όπως έχει καταρτισθεί από τα Διοικητικά συμβούλια των εταιρειών και τον ισολογισμό μετασχηματισμού 31/12/2004.
2. Η Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ομόφωνα ενέκρινε την προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας και τροποποίησε το άρθρο 5 του Καταστατικού ως εξής :
«AΡΘΡΟ 5 ( ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ )
Στη συνέχεια με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 30ης Ιουλίου 2005, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε : α) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφωμένης Εταιρίας FEEDUS A.E.B.E. ύψους ΕΥΡΩ 7.841.631 με ταυτόχρονη μείωση λόγω διαγραφής των μετοχών που κατέχει η απορροφώσα κατά 4.432.778,1 ΕΥΡΩ , ήτοι τελικά κατά ΕΥΡΩ 3.408.852,9 β) κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 62.602,58 για λόγους στρογγυλοποίησης με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών απο τον λογαριασμό « Διαφορές απο την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής απο 1,62 ΕΥΡΩ ανά μετοχή σε 1,25 ΕΥΡΩ ανά μετοχή, ήτοι κατά 0,37 ΕΥΡΩ ανά μετοχή.
Eτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 50.460.642,50 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 40.368.514 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,25 ΕΥΡΩ η κάθε μία.
3. Η Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα την παροχή αφ’ ενός της ειδικής πληρεξουσιότητας και εντολής προς τον κ. Αριστείδη Μπελλέ όπως υπογράψει για λογαριασμό της εταιρείας το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση της εταιρείας FEEDUS Α.Ε.Β.Ε και προβεί σε κάθε άλλη απαραίτητη εκ του νόμου πράξη προς το σκοπό της ολοκλήρωσης της ως άνω διαδικασίας συγχώνευσης της εταιρείας και αφ’ ετέρου της ανέκκλητης εντολής και πληρεξουσιότητας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να προβεί κατά την κρίση του στην τακτοποίηση των τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων που ενδεχομένως προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας εταιρείας και κατά την ανταλλαγή μετοχών των συγχωνευομένων εταιρειών.
4. Η Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα να παράσχει εξουσιοδότηση και εντολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών , την κατάρτιση και έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας «FEEDUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», την εισαγωγή και διαπραγμάτευση των μετοχών της απορροφώσας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης και κάθε άλλου συναφούς θέματος.
5. H Α’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, αποφάσισε ομόφωνα να τροποποιήσει την επωνυμία της εταιρείας απο ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. σε ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., διατηρώντας τον ίδιο διακριτικό τίτλο ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.
Συνεπακόλουθα, η Α’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα να τροποποιήσει αντίστοιχα και το άρθρο 1 του καταστατικού της εταιρείας , το οποίο εφεξής θα έχει το ακόλουθο περιεχόμενο :
Α ρ θ ρ ο 1
1. Συστήνεται μ'' αυτό το καταστατικό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.» .
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.
6.Η Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα να τροποποιήσει το άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρείας , το οποίο εφεξής θα έχει το ακόλουθο περιεχόμενο :
Α ρ θ ρ ο 3
A. Σκοπός της εταιρείας είναι :
α. Η δημιουργία μονάδων αναπαραγωγής, καλλιέργειας και εκτροφής ιχθύων, οστράκων, καρκινοειδών και γενικώτερα κάθε είδους υδρόβιων οργανισμών σε χερσαίες και πλωτές εγκαταστάσεις και η εμπορία των ειδών αυτών.
β.Η δημιουργία μονάδων παρασκευής πάσης φύσεως ιχθυοτροφών, ζωοτροφών, πτηνοτροφών, καθώς και κάθε είδους βιταμινούχων και φαρμακευτικών ή άλλων σκευασμάτων που προορίζονται για ζώα, ιχθείς και πτηνά, καθώς και η εμπορία, αντιπροσώπευση και διάθεση των ανωτέρω προϊόντων.
γ.Η κατασκευή και εμπορία ειδών εξοπλισμού ιχθυοκαλλιέργειας.
δ. Η επεξεργασία, μεταποίηση, συσκευασία, τυποποίηση, εμπορία και εισαγωγή πάσης φύσεως προϊόντων ζωϊκής και φυτικής παραγωγής.
ε. Η παρασκευή, εμπορία και διανομή ειδικών προς κατανάλωση τροφίμων (catering).
στ. Η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, οικονομοτεχνικών μελετών, μελετών εφαρμογής και γενικώτερα κάθε είδους μελετών ή και ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν σχέση με τον τομέα της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών και της επεξεργασίας, μεταποίησης, συσκευασίας και τυποποίησης προϊόντων ζωϊκής και φυτικής παραγωγής.
η. H παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων, τροφίμων και ποτών, η εμπορία, αντιπροσώπευση και διάθεση αυτών .
θ. Η εισαγωγή και εξαγωγή των πάσης φύσεως τροφίμων, ζαχαρωδών , ποτών, τροφών και διαφόρων σκευασμάτων διατροφής ζώων, ιχθύων και πτηνών, καθώς και του σχετικού μηχανολογικού εξοπλισμού για τις μονάδες παρασκευής αυτών, και η αντιπροσώπευση οίκων του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού που παράγουν ή εμπορεύονται τα ως άνω είδη ή συναφή είδη αυτών.
ι.Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών βιομηχανικού σχεδιασμού, μεταγοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για την ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη μονάδων παραγωγής πάσης φύσεως προϊόντων ζωϊκής και φυτικής προελεύσεως και κάθε άλλου είδους παρόμοιων υπηρεσιών σε οποινδήποτε ενδιαφερόμενο στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.
B. Για να επιτύχει τους σκοπούς της και για να αξιοποιεί την εταιρική της περιουσία η εταιρεία μπορεί :
α.Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, και δη ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά σε αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη, κοινοπραξία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμη εταιρεία , με ίδιο, παρεμφερή ή και άλλο σκοπό καθώς και να συνιστά θυγατρικές εταιρίες , οιασδήποτε εταιρικής μορφής ως ανωτέρω , με τους ίδιους, παρεμφερείς ή άλλους σκοπούς .
β.Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιαδήποτε εταιρική μορφή και σχέση.
7. Δεν ακολούθησε συζήτηση επί του θέματος αυτού, διότι καλύφθηκε απο τα προηγούμενα.
Κατά την ίδια ημερομηνία , και σε εκτέλεση της ως άνω έγκρισης του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης υπεγράφη η υπ’ αρίθμ. 17869/30-7-2005 συμβολαιογραφική πράξη απορρόφησης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Κατσαφάρου-Γιακουμάκη