• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νηρεύς Α.Ε.- Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

29.6.2005

Σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 28/6/2004, η οποία έλαβε χώρα στα γραφεία της εταιρείας στο 1ο χιλ.Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής , σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα :
Στην ως άνω Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα συνολικά 11.170.125 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 29.005.671 μετοχών , ήτοι συνολικά ποσοστό 38,51% και επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης .
Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σε αυτές :
1. Yποβολή και ανάγνωση προς έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2004.
Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος αυτού αναγνώσθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα απο την Τακτική Γενική Συνέλευση οι ως άνω εκθέσεις του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 2004 καθώς και η έκθεση του Δ.Σ. της εταιρείας επί των συναλλαγών με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις που προβλέπεται απο το Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης.
2. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων ( Ισολογισμού, Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσαρτήματος ) και των Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2004.
Οι οικονομικές καταστάσεις και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2004 εγκρίθηκαν ομόφωνα απο το σύνολο των παρισταμένων μετόχων .
H εταιρεία θα διανείμει μέρισμα 0,064 ΕΥΡΩ ανά μετοχή, το οποίο θα είναι διαθέσιμο προς τους κ.κ. μετόχους προς πληρωμή απο τις 26/8/2005 μέσω Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. Δικαιούχοι εισπράξεως μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών κατά την λήξη της συνεδρίασης της Παρασκευής 12-8-2005. Συνεπώς απο την Τρίτη, 16-8-2005 , η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας θα γίνεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2004.
3. Aπαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών απο κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1-31/12/2004.
Η ως άνω απαλλαγή εγκρίθηκε ομόφωνα απο το σύνολο των παρισταμένων μετόχων.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 1/1-31/12/2005.
Η Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κο Στυλιανό Ξενάκη, Ορκωτό Ελεγκτή της Σ.Ο.Λ. Α.Ε. και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κο Νικολόπουλο Γεώργιο της Σ.Ο.Λ. Α.Ε.
5. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα μέχρι 30/6/2005 και έγκριση των καταβληθέντων αμοιβών, για τις παρεχόμενες απο αυτά υπηρεσίες.
Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις καταβληθείσες αμοιβές κατά το διάστημα 1/7/2004-30/6/2005 για τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο της εταιρείας, τον Αντιπρόεδρο της εταιρείας, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και τη Νομική Σύμβουλο της εταιρείας και ενέκρινε επίσης ομόφωνα τις προταθείσες αμοιβές για το χρονικό διάστημα απο 1/7/2004 έως 30/6/2005 για τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο, τον Αντιπρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο, τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και τη Νομική Σύμβουλο της εταιρείας. .
6.Καθορισμός αμοιβών για παραστάσεις σε συνεδριάσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τον καθορισμό του καθαρού ποσού αμοιβής για παραστάσεις σε συνεδριάσεις των μελών του Δ.Σ. στα 500 ΕΥΡΩ.
7. Παροχή αδειών σε μέλη Δ.Σ. κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.
Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την παροχή της ως άνω άδειας προς τα μέλη του Δ.Σ. να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών με το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο με αυτό της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920.
8. Eπικύρωση εκλογής δύο νέων μελών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και κατανομής αρμοδιοτήτων, λόγω ανασυγκρότησης, βάσει των διατάξεων του Ν.3016/2002.
Στα πλαίσια του ογδόου θέματος , η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την απο 16/2/2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας δυνάμει της οποίας τα παραιτηθέντα μέλη , κ.κ. Ιωάννης Δημητρίου και Γεώργιος Παϊδούσης, αντικαταστάθηκαν απο τους κ.κ. Αντώνη Χαχλάκη και Νικόλαο Βουτσίνο. Περαιτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε επίσης ομόφωνα να επικυρώσει τις αρμοδιότητες των μελών του Δ.Σ. όπως αυτές καθορίσθηκαν δυνάμει του ως άνω απο 16/2/2005 πρακτικού του Δ.Σ. κατά την ανασυγκρότηση αυτού σε σώμα , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016 περί εταιρικής διακυβέρνησης, ως ακολούθως :
1) Aριστείδης Μπελλές, Εκτελεστικό Μέλος
2) Νικόλαος Χαβιάρας, Εκτελεστικό Μέλος
3) Αντώνης Χαχλάκης, Εκτελεστικό Μέλος
4) Δημήτρης Λουμπούνης, Εκτελεστικό Μέλος
5) Παντελής Λαμπρινούδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6) Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7) Νικόλαος Βουτσίνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8) Επαμεινώνδας Λαμπαδάριος, Aνεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
9) Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
9. Παροχή ειδικής έγκρισης για σύμβαση της Εταιρείας με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει.
Επί του ενάτου θέματος η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας προενέκρινε ομόφωνα σύμβαση πώλησης ποσοστού 9,6% των μετοχών της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙΔΟΣ Α.Ε. απο τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας , κο Χρήστο Τριανταφύλλου προς τη ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. , η οποία εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920 . Οι όροι της ως άνω συμβάσεως είναι οι εξής :
Πωλούμενος αριθμός μετοχών: 24.712
Tίμημα : 250.000, ήτοι τίμημα ανά μετοχή 10,116 ΕΥΡΩ
Πίστωση : Καταβολή τιμήματος σε 5 δόσεις 31/7/2005 74.000 ΕΥΡΩ, 30/9/2005 44.000 ΕΥΡΩ, 30/10/2005 44.000 ΕΥΡΩ, 30/11/2005 44.000 ΕΥΡΩ και 31/12/2005 44.000 ΕΥΡΩ
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του Δ.Σ. της εταιρείας , η αγορά των μετοχών αυτών κρίθηκε σκόπιμη διότι αποτελεί προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της λήψης απόφασης απο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης της ΝΗΡΕΥΣ με απορρόφηση της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ , η οποία δραστηριοποιείται στο ίδιο αντικείμενο με την μητρική εταιρεία εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος, προκειμένου προοπτικά να ενσωματωθεί στην μητρική εταιρεία η άσκηση του συνόλου της ιχθυοκαλλιεργητικής δραστηριότητας . Η πρόταση του τιμήματος ανά μετοχή πραγματοποιήθηκε απο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αφού ελήφθη υπόψη Εκθεση Εκτιμήσεως της εσωτερικής αξίας της μετοχής της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙΔΟΣ Α.Ε. η οποία εκπονήθηκε απο την Σ.Ο.Λ. Συμβουλευτική Α.Ε. και τέθηκε στην διάθεση των κ.κ. μετόχων .
10 . Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις
Στα πλαίσια του δεκάτου θέματος ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας προέβη σε μία γενικότερη ενημέρωση για την πορεία της εταιρείας και την προοπτική της, κατόπιν και της επιτυχούς έκβασης της υπαγωγής της εταιρείας SEA FARM IONIAN A.E. στις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.1892/1990 στην οποία η εταιρεία έχει συμβληθεί ως στρατηγικός επενδυτής.
Τέλος , ο κος Μπελλές αναφέρθηκε στην επικείμενη υπογραφή οριστικού συμφωνητικού μεταβίβασης του 100% των μετοχών της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στην ιχθυοκαλλιέργεια με ιδιόκτηση μονάδα στην περιοχή της , η οποία δραστηριοποιείται στην ιχθυοκαλλιέργεια και στον γενικότερο σχεδιασμό να απορροφηθεί προοπτικά και αυτή η εταιρεία απο τη ΝΗΡΕΥΣ , υπενθυμίζοντας προς τους κ.κ μετόχους ότι η εταιρεία είχε ήδη καταρτίσει τον Αύγουστο 2004, προσύμφωνο αγοράς των μετοχών της ως άνω εταιρείας με συνολικό εξοφληθέν τίμημα 625.000 ΕΥΡΩ , απο τις εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Ε. και Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Α.Ε.