• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Επαναληπτική Γενική Συνέλευση

22.11.2001

Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 21/11/2001 και ώρα 4μμ πραγματοποιήθηκε η επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της η οποία αποφάσισε τα ακόλουθα:
1. Ενέκρινε ομόφωνα την απόσχιση δυνάμει των διατάξεων 1-5 του Νόμου 2166/93 του κλάδου μεταποίησης της εταιρείας και της απορρόφησης αυτού από τη θυγατρική εταιρεία EUROCATERERS Α.Ε.Β.Ε.Τ.
2. Τη μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές.
3. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. 638,559,847 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού του Νόμου 1828/89 και κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων από αναπροσαρμογή του Νόμου 2065/92 με αύξηση της ονομαστικής αξίας κατά 22,015 δρχ.
4. Την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε EURO.
5. Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού ως προς την δυνατότητα συμμετοχής σε άλλες εταιρείες για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας και την αξιοποίηση της εταιρικής περιουσίας
Εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση των διαδικασιών της απόσχισης του κλάδου θα γίνει μέχρι 31/12/2001.