• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ετήσια Tακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

30.6.2001

Στις 30/6/2001 συνήλθε η Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.
Στην συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 52,57% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Προ ημερησίας διατάξεως το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη σε ανακοινώσεις σε απάντηση σχετικού αιτήματος του μετόχου της μειοψηφίας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε., που είχε υποβληθεί στην εταιρεία πριν τη Γενική Συνέλευση. Το υποβληθέν αίτημα είχα δύο σκέλη : α) την ανακοίνωση των ποσών που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία στα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της εταιρείας και του ομίλου και κάθε σύμβασης που υφίσταται μεταξύ αυτών και της εταιρείας καθώς και με τις θυγατρικές της, β) την παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών επί του ισολογισμού της 31/12/2000.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με απόφαση που έλαβε κατά τη συνεδρίαση του της 28ης Ιουνίου 2001 αποφάσισε να ικανοποιήσει το α’ σκέλος του αιτήματος και να απορρίψει το β’ σκέλος με αιτιολογία την καταχρηστική άσκηση αυτού εκ μέρους της μειοψηφίας, κυρίως γιατί ασκείται από ανταγωνιστή της εταιρείας, θεωρώντας ότι όλες οι απαραίτητες πληροφορίες περιέχονται σε πλήρη ανάλυση στο εκδοθέν, δυνάμει του άρθρου 16 της υπ’αριθμ. 5/204/14-11-2000 απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ετήσιο Δελτίο 2000.
Κατόπιν των ανωτέρω ζητήθηκε αναβολή της συνεδρίασης από το μέτοχο της μειοψηφίας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. χωρίς αιτιολογία, αίτημα που ικανοποιήθηκε και ορίσθηκε ημέρα νέας συνεδρίασης η 23η Ιουλίου 2001 ημέρα Δευτέρα και ώρα 4μ.μ. στο ξενοδοχείο ΜΕΡΤΟΠΟΛΙΤΑΝ Λ. Συγγρού 385.