• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 24/11/00

27.11.2000

1. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 24ης Νοεμβρίου 2000.
2. ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Η εταιρεία με επιστολή της προς το Χ.Α.Α. αναφέρει τα ακόλουθα : «Δια της παρούσης επιστολής μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε επί των ακόλουθων δύο θεμάτων :
1. Oσον αφορά στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που είχε συγκληθεί για τις 24/11/2000 , σας γνωστοποιούμε ότι δεν κατέστη εφικτή η λήψη αποφάσεως επί του θέματος της έγκρισης της αγοράς ιδίων μετοχών λόγω μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας (75% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας) .
Συγκεκριμένα η απαρτία που συγκεντρώθηκε ανήλθε στο ποσοστό των 50,3% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η δε Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε, καίτοι συγκροτήθηκε σε σώμα και υπήρχε η δέουσα προς τούτο απαρτία, να μην προχωρήσει σε συζήτηση επί της ουσίας και να μην ληφθεί απόφαση ούτε επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης που ήταν η συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Δ.Σ.
Σε σχέση με τα ανωτέρω , επισημαίνουμε ότι σχετικό δημοσίευμα του από 25-11-2000 φύλλου της εβδομαδιαίας οικονομικής εφημερίδας «ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ» , όπου στα πλαίσια συνέντευξης του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου της εταιρείας παρουσιάσθηκαν από την συντάκτρια ως ειλημμένες οι ως άνω αποφάσεις έγκρισης της αγοράς ιδίων μετοχών από την εταιρεία καθώς και η εκλογή ενός ακόμη μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας , δεν ανταποκρίνεται , ως προς τα σημεία αυτά, στην πραγματικότητα.
Mε εξαίρεση βέβαια το ανωτέρω άρθρο, όλες οι λοιπές μνείες που έγιναν στον Τύπο επί του αποτελέσματος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αναφέρονται ορθώς σε μη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
2. Σε απάντηση της υπ’αριθμόν πρωτοκόλλου 56101 επιστολής σας, σε σχέση με την εκκρεμότητα που εμφανίζεται στον , τηρούμενο στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, μεταβατικό λογαριασμό της εταιρείας, σας ενημερώνουμε ότι :
H εταιρεία έλαβε γνώση της ως άνω εκκρεμότητας προ διμήνου, επ’ ευκαιρία της προσκόμισης του τελευταίου ηλεκτρονικού αρχείου με διορθώσεις λαθών και πιστώσεις μερίδων των δικαιούχων μετοχών της εταιρείας, που συνέταξε για λογαριασμό της η εταιρεία EΘΝΟDATA η οποία είχε αναλάβει να διεκπεραιώσει για λογαριασμό της την επεξεργασία των εγγραφών της τελευταίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής .
Συγκεκριμένα, η εκκρεμότητα η οποία έχει ως απόληξη την εμφάνιση 2,430 μετοχών στον μεταβατικό λογαριασμό έχει πιθανότατα προέλθει, απ’ ότι μας εξηγήθηκε από την EΘΝΟDATA , από «διπλοεγγραφές» κατά την επεξεργασία των στοιχείων δηλαδή από διπλές καταχωρήσεις συνολικού αριθμού 2,430 μετοχών για τις οποίες δεν είχαν κατατεθεί αντίστοιχα ποσά για τις εγγραφές.
Έτσι, ενώ το συνολικό οικονομικό προϊόν της αύξησης είναι σωστό, εμφανίζεται η εταιρεία να οφείλει να παραδώσει 2,430 μετοχές επιπλέον αυτών που έχει σύννομα εκδώσει.
Επειδή δε , για να εξευρεθούν και να εντοπισθούν οι προαναφερθείσες λανθασμένες καταχωρήσεις, χρειάζεται λεπτομερής επανέλεγχος όλων των σχετικών παραστατικών και από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ η οποία διενήργησε τις εγγραφές αλλά και από την EΘΝΟDATA η οποία ανέλαβε την μηχανογραφική διαδικασία , αναμένεται να απαιτηθεί κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα.
Παρ’ όλα αυτά είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η εταιρεία μας ,καίτοι δεν ευθύνεται άμεσα , αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα και ευθύνη το θέμα αυτό και έχει ήδη προβεί σε αποζημίωση μετόχου που συμπεριλαμβανόταν στους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμη λάβει τις μετοχές τους , έχει δε ενημερώσει σχετικά και το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ( τα σχετικά έγγραφα είναι στην διάθεσή σας εφ’ όσον απαιτηθούν) . »