• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.11.2000

Η εταιρεία με επιστολή της προς το Χ.Α.Α. αναφέρει τα ακόλουθα : « Δια της παρούσας επιστολής μας, σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας στις 24 Νοεμβρίου 2000 με βασικό θέμα την αγορά ιδίων μετοχών (άρθρο 16 παρ.5 και επόμενες του Κ.Ν.2190/1920) προς το σκοπό της στήριξης της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της εταιρείας.
Επισυνάπτουμε την σχετική πρόσκληση, η οποία θα δημοσιευθεί αύριο στις εφημερίδες «ΕΞΠΡΕΣ», «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και «ΠΡΟΟΔΟΣ», (τοπική εφημερίδα της Χίου) και στο Φ.Ε.Κ., με μέριμνα της εταιρείας, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. »