• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αποφάσεις Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19ης Σεπτεμβρίου 2008

19.9.2008

Η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι στην Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2008 και ώρα 15:00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 28 μέτοχοι εκπροσωπούντες 19.881.768 μετοχές σε σύνολο 51.507.883 μετοχών, ήτοι ποσοστό 38,6%. Η Γενική Συνέλευση έλαβε ομόφωνα τις εξής αποφάσεις:

1. Ενέκρινε το από 27/6/2008 σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. με απορρόφηση της εταιρείας «KEGO - Κτηνοπτηνοτροφικά Είδη - Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία» από την πρώτη, μετά από ανάγνωση των σχετικών από 25/7/2008 εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς την Γενική Συνέλευση κατ’ άρθρο 69 παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920 και άρθρο 4.1.4.1.3. του ισχύοντος Κανονισμού του Χ.Α., καθώς και των πιστοποιητικών και εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα και των λοιπών εγγράφων και οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το νόμο και τον ισχύοντα Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
2. Αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας α) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώμενης εταιρείας ύψους 8.670.000 ΕΥΡΩ αφού πρώτα μειωθεί με την διαγραφή των μετοχών που κατέχει η απορροφώσα κατά 2.435.595 ΕΥΡΩ, δηλαδή κατά ΕΥΡΩ 6.234.405 και β) κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 362.941,66 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της απορροφώσας για λόγους στρογγυλοποίησης από τον λογαριασμό «Διαφορές από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχές από 1,52 ΕΥΡΩ σε 1,34 ΕΥΡΩ η κάθε μία, καθώς και ενέκρινε τις σχετικές τροποποιήσεις περί μετοχικού κεφαλαίου του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
3. Ενέκρινε τις μέχρι τούδε πράξεις, ενέργειες και δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων αυτών για την συγχώνευση της εταιρείας με απορρόφηση της ΚEGO –Κτηνοπτηνοτροφικά Εϊδη-Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία.
4. Όρισε εκπρόσωπο της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης μεταξύ της Εταιρείας και της απορροφώμενης εταιρείας «KEGO - Κτηνοπτηνοτροφικά Είδη - Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία» καθώς και κάθε άλλης σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης και εν γένει για την διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των δύο ως άνω εταιρειών .
5. Παρείχε ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την ρύθμιση και περαίωση όλων των θεμάτων που αφορούν την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης και κάθε άλλου συναφούς θέματος.
6. Αποφάσισε την τροποποίηση με συμπλήρωση του περί σκοπού, άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας.