• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ενημέρωση σχετικά με την Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8ης Σεπτεμβρίου 2008

8.9.2008

Η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι στην Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2008 και ώρα 15:00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 28 μέτοχοι εκπροσωπούντες 19.656.812 μετοχές σε σύνολο 51.507.883 μετοχών, ήτοι ποσοστό 38,16%. Δεν ελήφθη απόφαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω έλλειψης της απαιτούμενης απαρτίας από τον ΚΝ 2190/1920 και το καταστατικό της Εταιρείας. Η Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την από 25/07/2008 πρόσκληση των μετόχων, θα πραγματοποιηθεί στις 19 Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στα γραφεία της Εταιρείας, 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και οδού Δημοκρίτου, Κορωπί Αττικής.