• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόσκληση Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 28 Αυγούστου 2008

25.7.2008

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΔΡΑ :1o χλμ Κορωπίου Βάρης, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία " ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε" και το διακριτικό τίτλο " ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε" καλούνται οι Μέτοχοί της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 28 Αυγούστου 2008, ημέρα Πέμπτη , και ώρα 15.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση του από 27/6/2008 σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. με απορρόφηση της εταιρείας «KEGO - Κτηνοπτηνοτροφικά Είδη - Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία» από την πρώτη, μετά από ανάγνωση της σχετικής από 25/7/2008 έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς την Γενική Συνέλευση κατ’ άρθρο 69 παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920, της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κατ’ άρθρο 4.1.4.1.3. του ισχύοντος Κανονισμού του Χ.Α. καθώς και των πιστοποιητικών και εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα και των λοιπών εγγράφων και οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το νόμο και τον ισχύοντα Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας : α) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώμενης εταιρείας ύψους 8.670.000 ΕΥΡΩ αφού πρώτα μειωθεί με την διαγραφή των μετοχών που κατέχει η απορροφώσα κατά 2.435.595 ΕΥΡΩ, δηλαδή κατά ΕΥΡΩ 6.234.405 και β) κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 362.941,66 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της απορροφώσας για λόγους στρογγυλοποίησης από τον λογαριασμό «Διαφορές από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» , με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχές από 1,52 ΕΥΡΩ σε 1,34 ΕΥΡΩ η κάθε μία , καθώς και έγκριση των σχετικών τροποποιήσεων του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
3. Έγκριση των μέχρι τούδε πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων αυτών για την συγχώνευση της εταιρείας με απορρόφηση της ΚEGO –Κτηνοπτηνοτροφικά Εϊδη-Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία.
4. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης μεταξύ της Εταιρείας και της απορροφώμενης εταιρείας «KEGO - Κτηνοπτηνοτροφικά Είδη - Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία» καθώς και κάθε άλλης σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης και εν γένει για την διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των δύο ως άνω εταιρειών .
5. Παροχή ανέκκλητης εντολής και εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την κατάρτιση και έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας για την συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας «KEGO - Κτηνοπτηνοτροφικά Είδη - Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία», την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων και λοιπών χρηματιστηριακών θεμάτων, την εισαγωγή και διαπραγμάτευση των μετοχών της απορροφώσας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης και κάθε άλλου συναφούς θέματος.
6. Tροποποίηση με συμπλήρωση του, περί σκοπού, άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας .
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις .
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να ζητήσουν, με δήλωσή τους προς τον χειριστή του λογαριασμού τους ή την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), την δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν, και να προσκομίσουν στη συνέχεια την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης μετοχών από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητας σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρίας, στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής, 5 πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης. (Τμήμα Μετόχων, αρμόδια κα Μαρία Κωτσοβού, τηλ. 210 6698335-373).
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται σε: - Α` Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 8η Σεπτεμβρίου 2008 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ., στην έδρα της εταιρείας στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου , Κορωπί Αττικής - Β` Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 19η Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου , Κορωπί Αττικής.


Κορωπί Αττικής , 25/7/2008

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO