• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αποφάσεις Β ΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 16ης Ιουνίου 2008

17.6.2008

Η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι στην Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2008 και ώρα 15:00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 26 μέτοχοι εκπροσωπούντες 19.382.618 μετοχές σε σύνολο 51.507.883 μετοχών, ήτοι ποσοστό 37,63%. Επομένως υπήρχε απαρτία για την λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο με ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών, δια ταυτόχρονης αύξησης και μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Το ανωτέρω θέμα εγκρίθηκε με 19.379.337 ψήφους ενώ απείχαν 3.281 μετοχές ψήφων.