• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ενημέρωση σχετικά με την Α ΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 2ας Ιουνίου 2008

2.6.2008

Η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι στην Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου 2008 και ώρα 15:00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 25 μέτοχοι εκπροσωπούντες 19.379.337 μετοχές σε σύνολο 51.507.883 μετοχών, ήτοι ποσοστό 37,624%. Λόγω έλλειψης της απαιτούμενης από τον ΚΝ 2190/1920 και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτίας δεν συζητήθηκε και δεν ελήφθη απόφαση επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών, δια ταυτόχρονης αύξησης και μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Η Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση όπως έχει ανακοινωθεί στην από 18/04/2008 Πρόσκληση, θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στα γραφεία της Εταιρείας 1ο χλμ Λεωφόρο Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου, Κορωπί Αττικής.