• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20ης Μαΐου 2008

21.5.2008

Η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου 2008 και ώρα 15:00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 40 μέτοχοι εκπροσωπούντες 19.876.145 μετοχές σε σύνολο 51.530.273 μετοχών, ήτοι ποσοστό 38,572%. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής: 

1. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες καταστάσεις της χρήσης 2007 (συντεταγμένες κατά τα Δ.Π.Χ.Π.) μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

2. Ενέκρινε την προτεινόμενη διάθεση κερδών χρήσης 2007 και αποφάσισε την καταβολή μερίσματος ποσού ευρώ 0,10 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας κατά την Δευτέρα 7 Ιουλίου 2008. Από την Τρίτη 8 Ιουλίου 2008 (ημερομηνία αποκοπής) η μετοχή της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα του μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 Ιουλίου 2008 μέσω τραπέζης, ενώ η ακριβής διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση της Εταιρείας. 

3. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2007-31.12.2007 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

4. Εξέλεξε για τη χρήση 2008 ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Στυλιανό Ξενάκη του Μιχαήλ με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε. 11541 και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Νικολόπουλο Γεώργιο με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε. 14131, από τη Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 

5. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές για το διάστημα από 30/06/2007 έως 30/06/2008 και προέκρινε την καταβολή αμοιβών και παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα μέχρι 30/06/2009. 

6. Ενέκρινε την παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920) εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

7. Λόγω έλλειψης της απαιτούμενης από τον ΚΝ 2190/1920 και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτίας δεν συζητήθηκε και δεν ελήφθη απόφαση επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών, δια ταυτόχρονης αύξησης και μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Η Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, όπως έχει ανακοινωθεί στην από 18/04/2008 Πρόσκληση, θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στα γραφεία της Εταιρείας 1ο χλμ Λεωφόρο Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου, Κορωπί Αττικής. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στα γραφεία της Εταιρείας 1ο χλμ Λεωφόρο Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου, Κορωπί Αττικής. 

8. Επί του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης δεν ελήφθη απόφαση καθόσον δεν κρίθηκε σκόπιμη επί του παρόντος η σχετική εισήγηση. 

9. Ενέκρινε την εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών με τροποποίηση, προσαρμογή ή κατάργηση και αναρίθμηση των σχετικών άρθρων. Η από 19/05/2008 ανακοίνωση της Εταιρείας με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.ase.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.nireus.gr
Τα θέματα 1 και 2 ενεκρίθησαν ομόφωνα ήτοι με 19.876.145 μετοχές ψήφων. Τα θέματα 3, 4, 5, 6, και 9 ενεκρίθησαν με 19.872.864 ψήφους, ενώ απείχαν 3.281 μετοχές ψήφων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,02% των παριστάμενων με δικαίωμα ψήφου μετόχων. 

10. Στα πλαίσια του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Αριστείδης Μπελλές αναφέρθηκε στις τάσεις και στις προοπτικές του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα και διεθνώς.