• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού για την τακτική συνέλευση των μετόχων στις 20/05/2008

19.5.2008

Προσθήκη τελευταίας παραγράφους στο άρθρο 5 ( περί κεφαλαίου) του καταστατικού της εταιρείας) .

Στη συνέχεια, με την από ........................απόφαση της ..............................Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από τον λογαριασμό « αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» κατά το ποσό των δέκα οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα τριών ( 18.629.513) ΕΥΡΩ, δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας κατά 0,3615256 , ήτοι από 1,52 ΕΥΡΩ σε 1,8815256 ΕΥΡΩ και η ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δέκα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσια δέκα τρία ( 18.629.513) ΕΥΡΩ με συμψηφισμό ζημιών, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,3615256 , ήτοι από 1,8815256 σε 1,52 ΕΥΡΩ ανά μετοχή.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 78.326.014,96 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 51.530.273 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,52 ΕΥΡΩ εκάστη .Στην παράγραφο 1 του Α ρ θ ρ ου 6 προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως εκ τούτου το περιεχόμενο της παραγράφου 1 συμπληρώνεται και ισχύει ως κάτωθι :

Άρθρο 6

1.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος και όταν εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και σ' αυτό το ομολογιακό δάνειο στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει και σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται από το όργανο που αποφασίζει της αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμη δήλωση, το δικαίωμα της προτίμησης χάνεται, οι δε νέες μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους δίνονται σε άλλους ελεύθερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εξαιρετικά όσο όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.
Το όργανο που λαμβάνει την απόφαση έκδοσης ομολογιακού δανείου με ονομαστικές, μετατρέψιμες ή ανταλλάξιμες ομολογίες, μπορεί να αποφασίσει και την εφαρμογή στις εκδιδόμενες ομολογίες τυχόν περιορισμών που προβλέπονται από το καταστατικό και αφορούν στη μεταβίβαση των μετοχών. Μεταβιβάσεις ομολογιών κατά παράβαση των περιορισμών αυτών είναι άκυρες.
……………………………….
Στα άρθρα 9 και 33 του καταστατικού αντικαθίστανται οι λέξεις Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. με τις λέξεις Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε , ως εκ τούτου το περιεχόμενο των σχετικών εδαφίων καθίσταται ως κατωτέρω:

Α.Το Α ρ θ ρ ο 9 τροποποιείται ως εξής:
Οι μετοχές της εταιρείας έναντι αυτής είναι αδιαίρετες και αυτή δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής και συγκεκριμένα τον εγγεγραμμένο στα αρχεία του Ε.Χ.ΑΕ, ο οποίος και προσκομίζει στην εταιρεία σχετική βεβαίωση από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε , σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.2396/96, ή βεβαίωσης που αντιστοιχεί σε βεβαίωση των Ελληνικών Χρηματιστηρίων
Σε περίπτωση συγκυριότητας πολλών σε μία μετοχή, όποιοι έχουν αποκτήσει δικαιώματα πάνω της και αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις τους με την εταιρεία από ένα και τον ίδιο αντιπρόσωπο, που ορίζουν με κοινή συμφωνία, σε περίπτωση δε διαφωνίας, αυτοί οι μέτοχοι δεν αντιπροσωπεύονται.

Β.Η παράγραφος 2 και 5 του άρθρου 33 τροποποιούνται ως εξής:
1…………..
2. Για να μετάσχει ο Μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να προσκομίσει στην εταιρεία σχετική βεβαίωση για τις μετοχές του από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε , σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.2396/96, ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της Ε.Χ.ΑΕ., πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.
3……………
4……………
5. Με την προσκόμιση των σχετικών βεβαιώσεων από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε Αξιών, ή βεβαιώσεων που αντιστοιχούν σε βεβαίωση της Ε.Χ.ΑΕ., και των εγγράφων αντιπροσώπευσης δίδεται στους Μετόχους από την εταιρεία σχετική απόδειξη που χρησιμεύει για εισιτήριο στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Οι ανήλικοι, οι απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.
6…………….


Στο άρθρο 35 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
Α ρ θ ρ ο 35
1………..
2………..
3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.


Στο άρθρο 36 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής :
Α ρ θ ρ ο 36
1…………………
2…………………
3. Εφόσον οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες ή σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο
χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την
περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.


Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 τροποποιείται ως εξής:
1…………….
2…………….
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 44, 44α και 45 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει , τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την πιο κάτω σειρά.
α) Αφαιρείται η κράτηση κατά την παρ. 1 αυτού του άρθρου για τακτικά αποθεματικά.
β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α΄)
γ. Το υπόλοιπο των κερδών που απομένει διαμοιράζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ολικά ή μερικά, ή για διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους, ή για σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών που κατά περίπτωση μπορούν να φορολογηθούν ή όχι, ή για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα.