• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

18.4.2008

ΝΗΡΕΥΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων σε Tακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε" και το διακριτικό τίτλο "ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε" καλούνται οι Μέτοχοί της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20 Μαΐου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ., στην αίθουσα Pacific του ξενοδοχείου N.J.V. Athens Plaza, Πλατεία Συντάγματος, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2007, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών καταστάσεων.
2. Έγκριση για την διάθεση των Αποτελεσμάτων ( κερδών ) χρήσης 2007 ( 01-01-2007/31-12-2007) και την καταβολή μερίσματος.
3. Aπαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1-31/12/2007 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας .
4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Προέγκριση ( καθορισμός) αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα μέχρι 30/6/2009 και έγκριση αμοιβών, κατ’ άρθρο 24 του Κ.Ν.2190/1920.
6. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών, δια ταυτόχρονης αύξησης και ισόποσης μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
8. Έγκριση συμβάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920.
9. Εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρείας με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, με τροποποίηση, προσαρμογή ή κατάργηση και αναρίθμηση των σχετικών άρθρων.
10. Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις .


Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να ζητήσουν, με δήλωσή τους προς τον χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν, και να προσκομίσουν στη συνέχεια την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης μετοχών από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητας σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρείας, στο 1ο χλμ. Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής, 5 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.
(Τμήμα Μετόχων, αρμόδια κα Μ. Κωτσοβού τηλ. 210 6698335-373).
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε: - Α` Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, τη 2α Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στην έδρα της εταιρείας στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου, Κορωπί Αττικής - Β` Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 16η Ιουνίου 2008, ημέρα Δεύτερα και ώρα 15:00, στην έδρα της εταιρείας στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου, Κορωπί Αττικής.
Η πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα δημοσιευτεί στις 19/4/2008 στα Επίκαιρα (τοπική εφημερίδα Κορωπίου) και στις 22/4/2008 στις εφημερίδες Ημερησία και Βήμα καθώς και στο ΦΕΚ.

Κορωπί, 18/4/2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο