• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

18.2.2008

Στις 18-2-2008 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 π.μ., πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρίας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παρευρέθησαν 26 μέτοχοι εκπροσωπούντες 19.159.565 μετοχές επί συνόλου μετοχών 51.530.273, δηλαδή ποσοστό 37,18% του μετοχικού κεφαλαίου, και ως εκ τούτου η συνέλευση είχε την απαιτουμένη εκ του νόμου απαρτία για την λήψη αποφάσεων για όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα, η ως άνω συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την αγορά μέσω του ΧΑ ιδίων μετοχών εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, μέχρι ποσοστού 5% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με κατώτατο όριο τιμής απόκτησης 1,52 € (τρέχουσα ονομαστική αξία) και ανώτατο όριο τα 6 € ανά μετοχή.

Κορωπί, 18.2.2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο