• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόσκληση σε Συνέλευση των Ομολογιούχων Δανειστών

4.6.2012

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Ομολογιούχων Δανειστών της εταιρείας σε Συνέλευση Ομολογιούχων


Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας μας με την επωνυμία "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε" και το διακριτικό τίτλο "ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε’’ και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μας  καλούνται οι Ομολογιούχοι Δανειστές του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, εκδόσεως της εταιρείας μας, ύψους ευρώ 19.995.575,10, σε Συνέλευση Ομολογιούχων στις 29 Ioυνίου 2012, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 14.00 μ.μ., στα  γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί του ακόλουθου θέματος:

Θέμα  Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τροποποίησης των όρων του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους € 19.995.575,10, που εκδόθηκε την 12/7/2007, σύμφωνα με την απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11/4/2007 (μεταξύ άλλων παράταση της διάρκειας, μεταβολή λόγου/τιμής μετατροπής, αύξηση της ονομαστικής αξίας της ομολογίας).

Οι Ομολογιούχοι Δανειστές, των οποίων οι Ομολογίες έχουν αποϋλοποιηθεί και οι αντιπρόσωποι αυτών , για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση Ομολογιούχων, θα πρέπει να  έχουν προσκομίσει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων "Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.", με ΑΡΜΑΕ 6068/06/Β/86/07, Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων & Επενδυτών,  Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας - Νέα Ιωνία Τ.Κ. 142 34 Κτίριο Α 2ος όροφος (αρμόδιος κα Μαίρη Δουγέκου, τηλ. 2103523300), δύο (2) πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα της συνεδρίασης βεβαίωση δέσμευσης των Ομολογιών τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων [από την οποία να προκύπτει, μεταξύ άλλων, η ιδιότητα του Ομολογιούχου κατά την 22/6/2012 (ημερομηνία καταγραφής)] καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα στον όρο 10.9 του Προγράμματος του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου.

Οι Ομολογιούχοι Δανειστές, οι οποίοι δεν έχουν παραδώσει τις Ομολογίες τους προς αποϋλοποίηση, και οι αντιπρόσωποι αυτών, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση Ομολογιούχων, θα πρέπει να  έχουν προσκομίσει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων (με στοιχεία ομοίως ως άνω), (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, τις ενσώματες Ομολογίες τους ή τα αποδεικτικά καταθέσεως των Ομολογιών τους σε αναγνωρισμένο στην Eλλάδα ή στο εξωτερικό πιστωτικό ίδρυμα καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας τους.

Κάθε Ομολογιούχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους (φυσικά πρόσωπα).

Δεν επιτρέπεται η άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή ηλεκτρονικά μέσα.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι κ.κ. Ομολογιούχοι Δανειστές καλούνται σε: - Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων, την 11/7/2012, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ,  στην έδρα της εταιρείας στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου, Κορωπί Αττικής – Β΄ Επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων, την 23/7/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ., στην έδρα της εταιρείας στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου, Κορωπί Αττικής. 
 
Κορωπί, 31/5/2012
Το Διοικητικό Συμβούλιο