• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29ης Ιουνίου 2012

2.7.2012

Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ανακοινώνει ότι στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 29η Ιουνίου 2012 στις 15:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου, στο Δήμο Κορωπίου Αττικής, Τ.Κ. 19400 παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου  51 μέτοχοι εκπροσωπούντες  37.204.988  μετοχές σε σύνολο  63.629.893  μετοχών, ήτοι ποσοστό 58,47 %. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα οποία απαιτούσαν απλή απαρτία και πλειοψηφία ενώ θα λάβει χώρα η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που έχει προσκληθεί για τις 11/7/2012 και ώρα 15.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων 8 και 9 της ημερησίας διάταξης. Δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Tα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα κατά την συνεδρίαση της 29ης Ιουνίου 2012 , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω:
 
Θέμα 1: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες καταστάσεις της χρήσης 2011  (συντεταγμένες κατά τα Δ.Π.Χ.Π.) μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  37.204.988  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 58,47 %. Αριθμός ψήφων υπέρ: 37.204.988 , κατά: 0 ,αποχή: 0. Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 58,47 %, κατά:  0 %,αποχή: 0 %.

Θέμα 2: Ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 201 1 . Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  37.204.988  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 58,47 %. Αριθμός ψήφων υπέρ: 37.204.988 , κατά: 0 ,αποχή: 0. Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 58,47 %, κατά:  0 %,αποχή: 0 %.

Θέμα 3: Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.201 1 -31.12.2011  καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  37.204.988  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 58,47 %. Αριθμός ψήφων υπέρ: 37.204.988 , κατά: 0 ,αποχή: 0. Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 58,47 %, κατά:  0 %,αποχή: 0 %.

Θέμα 4: Εξέλεξε για  τον έλεγχο  της  χρήσης  2012  ως τακτικό ελεγκτή καθώς και για την έκδοση του Φορολογικού Πιστοποιητικού  την Ernst & Young και εγκρίθηκε η αμοιβή της. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  37.204.988  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 58,47 %. Αριθμός ψήφων υπέρ: 37.204.988 , κατά: 0 ,αποχή: 0. Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 58,47 %, κατά:  0 %,αποχή: 0 %.

Θέμα 5: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις καταβληθείσες και προταθείσες αμοιβές και συμβάσεις κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν.2190/1920. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  37.204.988  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 58,47 %. Αριθμός ψήφων υπέρ: 37.204.988 , κατά: 0 ,αποχή: 0. Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 58,47 %, κατά:  0 %,αποχή: 0 %.

Θέμα 6: Ενέκρινε την παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ 1 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920) εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  37.204.988  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 58,47 %. Αριθμός ψήφων υπέρ: 37.204.988 , κατά: 0 ,αποχή: 0. Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 58,47 %, κατά:  0 %,αποχή: 0 %.

Θέμα 7: Ενέκρινε την δυνατότητας αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/1920 και τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2273/2003 για την εξυπηρέτηση των εκάστοτε νομίμων επιτρεπομένων σκοπών και χρήσεων. Ειδικότερα εγκρίθηκε η δυνατότητα απόκτησης μέχρι 6.365.228 μετοχών ( 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) εντός περιόδου 24 μηνών ήτοι έως και 29/6/2014 με κατώτατη τιμή 0,15 ευρώ  και ανώτατη τιμή 2 ευρώ.  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 58,47 %. Αριθμός ψήφων υπέρ: 37.204.988 , κατά: 0 ,αποχή: 0. Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 58,47 %, κατά:  0 %,αποχή: 0 %.

Θέμα 8: Επί του όγδοου θέματος που αφορά στην έγκριση τροποποίησης των όρων του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους € 19.995.575,10, που εκδόθηκε την 12/7/2007, σύμφωνα με την απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11/4/2007 , λόγω μη επίτευξης της επιβαλλόμενης εκ του νόμου αυξημένης απαρτίας των 2/3 για την λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού,  θα λάβει χώρα Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία έχει συγκληθεί για τις 11/7/2012 , χωρίς να απαιτείται νέα πρόσκληση. Κατά την διενέργεια της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα μπορεί να ληφθεί απόφαση επί του θέματος με απαρτία του ½ των μετόχων της εταιρείας .  

Θέμα 9: Eπί του ενάτου θέματος που αφορά στην έγκριση εξουσιοδότησης του Δ.Σ. για την εξειδίκευση των Όρων της τροποποίησης και την κατάρτιση της σύμβασης με τον Εκπρόσωπο και εν γένει τη διενέργεια κάθε πράξης απαραίτητης για την ολοκλήρωση της τροποποίησης των Όρων, λόγω μη επίτευξης της επιβαλλόμενης εκ του νόμου αυξημένης απαρτίας των 2/3 για την λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού,  θα λάβει χώρα Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία έχει συγκληθεί για τις 11/7/2012 , χωρίς να απαιτείται νέα πρόσκληση. Κατά την διενέργεια της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα μπορεί να ληφθεί απόφαση επί του θέματος με απαρτία του ½ των μετόχων της εταιρείας .