• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων της 29ης Ιουνίου 2012

3.7.2012

H ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ανακοινώνει , κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. Εκπροσώπου των  Ομολογιούχων του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αρχικού ύψους 19.995.575,10 ευρώ, ότι στη Συνέλευση των Ομολογιούχων Δανειστών της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 29-6-2012, ώρα 14.00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στο Κορωπί Αττικής (1Ο χλμ. Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου), παρέστησαν 11 Ομολογιούχοι που εκπροσωπούν το 79,257.942% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του ανωτέρω δανείου. Η Συνέλευση των Ομολογιούχων με πλειοψηφία 75,31% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του ανωτέρω δανείου αποφάσισε την τροποποίηση των όρων του ως ακολούθως, υπό την προϋπόθεση ότι το χρεωστικό υπόλοιπο του ανωτέρω δανείου θα ανέρχεται, κατά την 12-7-2012, με τις εν τω μεταξύ καταβολές, σε 23.968.734,66 ευρώ («Δάνειο»): Το Δάνειο θα λήγει στις 13-7-2015 και θα αποπληρωθεί σε πέντε δόσεις (εκάστη εκ των τεσσάρων πρώτων δόσεων θα ισούται με 1.500.000 ευρώ και η 5η με 17.968.734,66 ευρώ - η 1η δόση θα είναι πληρωτέα στις 12-7-2013 και οι λοιπές ανά εξάμηνο), η ονομαστική αξία κάθε ομολογίας θα ανέρχεται σε 12,49 ευρώ, το επιτόκιο θα ισούται με το εξαμηνιαίο EURIBOR πλέον περιθωρίου 5,00% ετησίως, το οποίο περιθώριο σε περίπτωση επέλευσης Γεγονότος Καταγγελίας θα ισούται με 7,00% ετησίως, το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές θα ασκείται ανά τρίμηνο, κάθε μία ομολογία θα παρέχει στον Ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής της σε 9,251852 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (ονομαστικής αξίας εκάστης 1,34 ευρώ με δικαίωμα ψήφου), η δε τιμή μετατροπής θα ισούται με 1,35 ευρώ ανά μετοχή, οι οικονομικοί δείκτες που θα πρέπει να τηρεί η Εταιρεία τροποποιήθηκαν.