• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αποφάσεις Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. της 11/7/2012

11.7.2012

Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ανακοινώνει ότι στην Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 11η Ιουλίου 2012 στις 15:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου, στο Δήμο Κορωπίου Αττικής, Τ.Κ. 19400 παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 49  μέτοχοι εκπροσωπούντες 37.299.041 μετοχές σε σύνολο  63.629.893  μετοχών, ήτοι ποσοστό 58.62%. Συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της απο 31/5/2012 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου υπό τα στοιχεία 8 και 9, τα οποία απαιτούσαν αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα κατά την συνεδρίαση της 11ης Ιουλίου 2012 , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω:

Θέμα 8

Επί του όγδοου θέματος που αφορά στην έγκριση τροποποίησης των όρων του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους € 19.995.575,10, που εκδόθηκε την 12/7/2007, σύμφωνα με την απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11/4/2007, και σύμφωνα με το από 4/6/2012 σχετικό σχέδιο αποφάσεως και την από 28/6/2012 αναλυτικότερη ανακοίνωση της εταιρείας, η Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε την έγκριση της τροποποίησης των όρων του – με έναρξη ισχύος την 12/7/2012 - ως ακολούθως:

α) το χρεωστικό υπόλοιπο του ανωτέρω δανείου θα ανέρχεται, κατά την 12-7-2012, με τις εν τω μεταξύ καταβολές, σε 23.968.734,66 ευρώ ,
β) η διάρκεια του Δανείου παρατείνεται επί τριετία και θα λήγει στις 12-7-2015
γ) η αποπληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε πέντε δόσεις (εκάστη εκ των τεσσάρων πρώτων δόσεων θα ισούται με 1.500.000 ευρώ και η 5η με 17.968.734,66 ευρώ - η 1η δόση θα είναι πληρωτέα στις 12-7-2013 και οι λοιπές ανά εξάμηνο), η δε τιμή αποπληρωμής θα ανέρχεται στο 100% της νέας ονομαστικής αξίας της ομολογίας,
δ) η ονομαστική αξία κάθε ομολογίας θα ανέρχεται σε 12,49 ευρώ,
ε) το επιτόκιο θα ισούται με το εξαμηνιαίο EURIBOR πλέον περιθωρίου 5,00% ετησίως, το οποίο περιθώριο σε περίπτωση επέλευσης Γεγονότος Καταγγελίας θα ισούται με 7,00% ετησίως,
στ) το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές θα ασκείται ανά τρίμηνο,
ζ) κάθε μία ομολογία θα παρέχει στον Ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής της σε 9,251852 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (ονομαστικής αξίας εκάστης 1,34 ευρώ με δικαίωμα ψήφου),
η) η δε τιμή μετατροπής θα ισούται με 1,35 ευρώ ανά μετοχή,
θ) επικαιροποιήθηκαν οι οικονομικοί δείκτες που θα πρέπει να τηρεί η Εταιρεία.
Οι λοιποί όροι του εν λόγω Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της εταιρίας παραμένουν ως έχουν.


Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  37.299.041 
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 58,62%.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 37.299.041, κατά: 0 ,αποχή: 0
Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 58,62%, κατά: 0%,αποχή: 0%.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι, ως προς τη διαπραγμάτευση της ομολογίας, η τιμή εκκίνησης της 12/7/2012 παραμένει ίδια με την τιμή κλεισίματος της 11/7/2012.

Θέμα 9

Eπί του ενάτου θέματος που αφορά στην έγκριση εξουσιοδότησης του Δ.Σ. για την εξειδίκευση των Όρων της τροποποίησης και την κατάρτιση της σύμβασης με τον Εκπρόσωπο και εν γένει τη διενέργεια κάθε πράξης απαραίτητης για την ολοκλήρωση της τροποποίησης των Όρων, η Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ενέκρινε την σχετική εισήγηση.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  37.299.041 
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 58,62%.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 37.299.041, κατά: 0 ,αποχή: 0
Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 58,62%, κατά: 0%,αποχή: 0%.