• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόσκληση σε Έκτακτη ΓΣ 7 Ιανουαρίου 2008

12.12.2007

ΝΗΡΕΥΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε" και το διακριτικό τίτλο "ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε" καλούνται οι Μέτοχοί της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 7 Ιανουαρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο 1ο χιλ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης


1. Λήψη απόφασης για έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, ποσού έως 110 εκ. Ευρώ κατ’ ανώτατο όριο μετά των σχετικών εμπράγματων εξασφαλίσεων, σε απλές ομολογίες σε φυσική μορφή, προς το σκοπό της αναδιάρθρωσης του δανεισμού του Ομίλου.
2. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για καθορισμό Τραπεζών που θα συμμετάσχουν στο ως άνω ομολογιακό δάνειο, διενέργεια διαπραγματεύσεων και κατάρτιση συμφωνιών επί των ειδικότερων όρων του ομολογιακού δανείου, καθορισμό εκπροσώπων της εταιρείας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και γενικότερα για την ολοκλήρωση κάθε απαραίτητης σχετικής ενέργειας για την έκδοση του ομολογιακού δανείου.
3. Έγκριση μερικής αλλαγής χρήσης και τροποποιήσεως του χρονοδιαγράμματος διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας της 9/7/2007.
4. Εγκρίσεις παροχής και λήψης εγγυήσεως κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/1920.
5. Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να ζητήσουν, με δήλωσή τους προς τον χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν, και να προσκομίσουν στη συνέχεια την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης μετοχών από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητας σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρίας, στο 1ο χιλ. Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής, 5 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.
(Τμήμα Μετόχων, αρμόδια κα Μ. Κωτσοβού τηλ. 210 6698335-373).

Κορωπί, 11/12/2007
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα δημοσιευτεί στις 14/12/2007 στις εφημερίδες Εξπρές και Νίκη και στις 15/12/2007 στα Επίκαιρα (τοπική εφημερίδα Κορωπίου) καθώς και στο ΦΕΚ.