• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28ης Ιουνίου 2013

1.7.2013

Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ανακοινώνει ότι στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 28η Ιουνίου 2013 στις 15:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου, στο Δήμο Κορωπίου Αττικής, Τ.Κ. 19400 παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου  38 μέτοχοι εκπροσωπούντες  36.842.413  μετοχές σε σύνολο  63.660.886 μετοχών (αφαιρουμένων των 22.390 ιδίων μετοχών), ήτοι ποσοστό 57,87%. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που είχαν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας μας από 6/6/2013. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα κατά την συνεδρίαση της 28ης Ιουνίου 2013, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω:

Θέμα 1: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες καταστάσεις της χρήσης 2012 (συντεταγμένες κατά τα Δ.Π.Χ.Π.) μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 36.842.413 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 57,87%. Αριθμός ψήφων υπέρ: 36.842.413, κατά: 0, αποχή: 0.
Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 57,87%, κατά: 0%, αποχή: 0%.

Θέμα 2: Ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2012.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 36.842.413
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 57,87%.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 36.842.413, κατά: 0, αποχή: 0.
Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 57,87%, κατά: 0%, αποχή: 0%.

Θέμα 3: Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2012-31.12.2012 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 36.842.413
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 57,87%.
Αριθμός ψήφων υπέρ:  36.842.413, κατά: 0, αποχή: 0.
Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 57,87%, κατά: 0%, αποχή: 0%.

Θέμα 4: Εξέλεξε για τον έλεγχο της  χρήσης 2013 ως τακτικό ελεγκτή καθώς και για την έκδοση του Φορολογικού Πιστοποιητικού την Ernst & Young και εγκρίθηκε η αμοιβή της.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 36.842.413
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 57,87%.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 36.842.413 κατά: 0, αποχή: 0.
Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 57,87%, κατά: 0%, αποχή: 0%.

Θέμα 5: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις καταβληθείσες και προταθείσες αμοιβές και συμβάσεις κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν.2190/1920.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 36.842.413 
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 57,87%.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 36.500.913 κατά: 341.500, αποχή: 0.
Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 57,34%, κατά: 0,54%, αποχή: 0%.

Θέμα 6: Ενέκρινε την παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ 1 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920) εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 36.842.413
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 57,87%.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 36.842.413 κατά: 0, αποχή: 0.
Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 57,87 %, κατά: 0%, αποχή: 0%.

Θέμα 7 : Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τις παρεπόμενες συμβάσεις της από 16-11-2012 Τρίτης Πρόσθετης Πράξης επί της από 28-1-2008 Συμβάσεως με τίτλο «Σύμβαση Κάλυψης και Πρωτογενούς Διάθεσης Κοινού Έγχαρτου Ομολογιακού Δανείου Ποσού Κεφαλαίου έως 90.000.000 ευρώ»

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 36.842.413 
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 57,87 %.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 36.500.913 κατά: 341.500, αποχή: 0.
Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 57,34%, κατά: 0,54%, αποχή: 0%.