• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10ης Δεκεμβρίου 2007

10.12.2007

Στις 10.12.2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ., πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρίας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παρευρέθησαν 36 μέτοχοι εκπροσωπούντες 19.687.615 μετοχές επί συνόλου μετοχών 51.165.773, δηλαδή ποσοστό 38,48%% του μετοχικού κεφαλαίου, και ως εκ τούτου η συνέλευση είχε την απαιτουμένη εκ του νόμου απαρτία για την λήψη αποφάσεων για όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα:
1.α) Την απόσχιση του κλάδου των ζαχαρωδών και την εισφορά του στην θυγατρική σε ποσοστό 100%, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MARANT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93 και με βάση τα περιουσιακά στοιχεία του κλάδου όπως απεικονίζεται στη λογιστική κατάσταση μετασχηματισμού της 30/9/2007 β) όλες τις σχετικές με το ως άνω θέμα πράξεις και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου γ) την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την επιβεβαίωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου.
2. Τον ορισμό του Αντιπροέδρου και Δ/ντος Συμβούλου, κου Νικολάου Χαβιάρα, ως εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης εισφοράς του κλάδου.
3. Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας συνολικά κατά 1.030.605,46 ευρώ από ισόποση κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από το λογαριασμό «αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο , εκ οποίων ποσό 532.070 ΕΥΡΩ θα καλύψει την ίδια συμμετοχή της εταιρίας σε επενδυτικό πρόγραμμα εγκεκριμμένο στα πλαίσια του ΕΠΑΛ 2000-2006 ενώ αύξηση κατά ποσό 498.535,46 ΕΥΡΩ διενεργείται για λόγους στρογγυλοποίησης, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 1,52 ευρώ (από 1,50 ευρώ) και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
Έπειτα από την, ως ανωτέρω, αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 78.326.014,96 ευρώ και διαιρείται σε 51.530.273 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,52 εκάστη
4. Την τροποποίηση των άρθρων 6, 17, 20, 23, 25, 30, 33 και τροποποίηση-προσθήκη νέων εδαφίων της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του καταστατικού της εταιρείας , προς το σκοπό εναρμόνισης με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του Ν.3604/2007.

Κορωπί, 10 Δεκεμβρίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο