• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόσκληση των Ομολογιούχων Δανειστών της εταιρείας σε Συνέλευση Ομολογιούχων την 17.12.2013

10.12.2013

Η Εταιρεία προβαίνει σε δημοσίευση νέας πρόσκλησης των Ομολογιούχων Δανειστών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου σε Συνέλευση, προκειμένου να διενεργηθεί και δημοσίευση αυτής στην ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ  στο αυριανό φύλλο της 11/12/2013.  Ως εκ τούτου η από 5/12/2013  προηγούμενη πρόσκληση παύει να ισχύει.


ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 7852901000
(πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Ομολογιούχων Δανειστών της εταιρείας σε Συνέλευση Ομολογιούχων

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας μας με την επωνυμία "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε" και το διακριτικό τίτλο "ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε’’ και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μας καλούνται οι Ομολογιούχοι Δανειστές του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, εκδόσεως της εταιρείας μας, αρχικού ύψους ευρώ 19.995.575,10, σε Συνέλευση Ομολογιούχων στις 17 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και  ώρα 14.00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί του ακόλουθου θέματος:

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τροποποίησης των όρων του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου  αρχικού ύψους €19.995.575,10, που εκδόθηκε την 12/7/2007, σύμφωνα με την από 11/4/2007 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όπως οι όροι του Δανείου ισχύουν σήμερα με τις εν τω μεταξύ τροποποιήσεις τους. Η υπό έγκριση τροποποίηση αφορά στην χρονική μετάθεση αποπληρωμής της  δόσης που είναι καταβλητέα στις 13 Ιανουαρίου 2014  και των αναλογούντων τόκων  για τις 13 Ιουλίου 2015.


Οι Ομολογιούχοι Δανειστές, των οποίων οι Ομολογίες έχουν αποϋλοποιηθεί και οι αντιπρόσωποι αυτών, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση Ομολογιούχων, θα πρέπει να έχουν προσκομίσει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων "Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.", με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000, Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων & Επενδυτών, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας - Νέα Ιωνία Τ.Κ. 142 34 Κτίριο Α 2ος όροφος (αρμόδιος κα Μαίρη Δουγέκου, τηλ. 2103523300), δύο (2) πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα της συνεδρίασης βεβαίωση δέσμευσης των Ομολογιών τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων [από την οποία να προκύπτει, μεταξύ άλλων, η ιδιότητα του Ομολογιούχου κατά την 12/12/2013 (ημερομηνία καταγραφής)] καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα στον όρο 10.9 του Προγράμματος του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου.


Οι Ομολογιούχοι Δανειστές, οι οποίοι δεν έχουν παραδώσει τις Ομολογίες τους προς αποϋλοποίηση, και οι αντιπρόσωποι αυτών, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση Ομολογιούχων, θα πρέπει να έχουν προσκομίσει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων (με στοιχεία ομοίως ως άνω), (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, τις ενσώματες Ομολογίες τους καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας τους.

Κάθε Ομολογιούχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους (φυσικά πρόσωπα). Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.nireus.com/ Ενότητα Επενδυτές /τομέας ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου, το οποίο μπορεί επίσης να ζητηθεί από τα Γραφεία της Εταιρείας (τηλ. 210-6698335).

Δεν επιτρέπεται η άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή ηλεκτρονικά μέσα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι κ.κ. Ομολογιούχοι Δανειστές καλούνται σε: - Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων, την 30/12/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ, στην έδρα της εταιρείας στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου, Κορωπί Αττικής – Β΄Επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων, την 10/1/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ.,στην έδρα της εταιρείας στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου, Κορωπί Αττικής. Η υποχρέωση προσκόμισης των εγγράφων που απαιτούνται για την αρχική Συνέλευση ισχύει αναλόγως και για τις Επαναληπτικές ενώ από τη βεβαίωση δέσμευσης των Ομολογιών  στο Σύστημα Άυλων Τίτλων πρέπει να προκύπτει, μεταξύ άλλων, η ιδιότητα του Ομολογιούχου κατά την 26/12/2013 (ημερομηνία καταγραφής) όσον αφορά στην Α΄Επαναληπτική και κατά την 6/1/2014 (ημερομηνία καταγραφής) όσον αφορά στη Β΄Επαναληπτική.


Κορωπί, 10/12/2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο