• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ενημέρωση για τη Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Ομολογιούχων Δανειστών της 30.12.2013

30.12.2013

Η ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ ενημερώνει ότι στην Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Ομολογιούχων Δανειστών της 30.12.2013 δεν επιτεύχθηκε η επιβαλλόμενη εκ των όρων του Ομολογιακού Δανείου απαρτία για την λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Η Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Ομολογιούχων θα γίνει την 10.01.2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ, στην έδρα της εταιρείας στο 1ο χλμ. Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου, Κορωπί Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 10.12.2013 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.