• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 10 Δεκεμβρίου 2007

16.11.2007

ΝΗΡΕΥΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία " ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε" και το διακριτικό τίτλο "ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε" καλούνται οι Μέτοχοί της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 10 Δεκεμβρίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Κορωπί Αττικής, 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Λήψη απόφασης για απόσχιση του κλάδου ζαχαρωδών της εταιρείας και εισφορά του στην, θυγατρική σε ποσοστό 100%, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία « MARANT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93.
2. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης εισφοράς του κλάδου.
3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ποσού 3.069.946,38 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,50 σε 1,56 ευρώ, για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής της εταιρίας συνολικού ποσού 2.681.470 ευρώ σε επενδυτικά προγράμματα και ποσού 388.476,38 για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας –Τροποποίηση του περί κεφαλαίου (άρθρο 5) άρθρου του καταστατικού.
4. Τροποποίηση των άρθρων 6, 17, 20, 23, 25, 30, 33 του καταστατικού της εταιρείας και προσθήκη νέας παραγράφου 58 παρ.2, προς το σκοπό εναρμόνισης με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του Ν.3604/2007.
5. Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να ζητήσουν, με δήλωσή τους προς τον χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν, και να προσκομίσουν στη συνέχεια την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης μετοχών από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητας σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρίας, στο 1ο χλμ .Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής, 5 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.
(Τμήμα Μετόχων, αρμόδιος κος Δ.Παπανικολάου τηλ. 210 6698373).

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο και το καταστατικό απαρτίας, η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα χωρίς νέα πρόσκληση στις 24 Δεκεμβρίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας, στο Κορωπί Αττικής στο 1ο χλμ Λ. Κορωπίου – Βάρης και Δημοκρίτου.Αθήνα 15/11/2007
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα δημοσιευτεί στις 17/11/2007 στις εφημερίδες Εξπρές, Νίκη και Επίκαιρα (τοπική εφημερίδα Κορωπίου) καθώς και στο ΦΕΚ.