• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 8ης Μαίου 2007

9.5.2007

Η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. ανακοινώνει σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία συγκλήθηκε στο ξενοδοχείο N.J.V. ATHENS PLAZA αίθουσα PACIFIC στις 8 Μαίου 2007, τα ακόλουθα:

Στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα συνολικά 21.983.206 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 40.932.619 μετοχών, ήτοι συνολικά ποσοστό 53,706%, με 43 παρόντες ή εκπροσωπούμενους μετόχους και επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ( απλή απαρτία 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).
Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και των αποφάσεων :

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2006, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών καταστάσεων.
Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος αυτού αναγνώσθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων οι ως άνω εκθέσεις του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα χρήσης 2006 και η έκθεση επί των συναλλαγών με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις που προβλέπεται από το Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2006, μετά από ακρόαση και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας.

2. Έγκριση για την διάθεση των Αποτελεσμάτων (κερδών) χρήσης 2006 (01-01-2006/31-12-2006) και την καταβολή μερίσματος.
Επί του ανωτέρω θέματος, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης 2006. Επίσης εγκρίθηκε ομόφωνα από τους παριστάμενους μετόχους ότι η Εταιρεία θα διανείμει μέρισμα 0,08 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στους κ.κ. μετόχους προς πληρωμή από την 6/7/2007 μέσω τραπέζης. Δικαιούχοι εισπράξεως του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών κατά την λήξη της συνεδρίασης της Τετάρτης 27/6/2007. Συνεπώς από την Πέμπτη 28/6/2007, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα χρήσης 2006.

3. Aπαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1-31/12/2006 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
Η ως άνω απαλλαγή εγκρίθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παριστάμενων μετόχων.

4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2007 και καθορισμό της αμοιβής τους.
Η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε ομόφωνα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Στυλιανό Ξενάκη του Μιχαήλ με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε. 11541 και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κο Νικολόπουλο Γεώργιο με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε. 14131 απο την Σ.Ο.Λ. Α.Ε. , και επιπλέον απο τον Διεθνή Οίκο Deloitte Touche ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Επαμεινώνδα Γιουρούκο με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε. 10 351 και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Μιχαήλ Χατζηπαύλου με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε. 12511 , όρισε δε όπως η αμοιβή τους διαμορφωθεί σύμφωνα με το ωρομίσθιο του Σ.Ο.Λ. Α.Ε. και του Διεθνούς Οίκου Deloitte Touche επί τον αριθμό των ωρών που θα πραγματοποιηθούν.

5. Προέγκριση (καθορισμός) αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα μέχρι 30/6/2008 και έγκριση αμοιβών, κατ’ άρθρο 24 του Κ.Ν.2190/1920.
Επί του ανωτέρου θέματος η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ενέκρινε με πλειοψηφία 19.908.206 μετοχών , ήτοι ποσοστού 90,6% των παριστάμενων μετόχων με δικαίωμα ψήφου ενώ απείχαν 2.075.000 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 9,4% των παριστάμενων μετόχων με δικαίωμα ψήφου, τις καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που συνδέονται με την εταιρεία με σχέση εργασίας κατά το χρονικό διάστημα από 22/5/2006 έως 8/5/2007 , καθώς και τις προταθείσες αμοιβές για το χρονικό διάστημα από 8/5/2007 έως 30/6/2008 για τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο της Εταιρείας, τον Αντιπρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο, τον Αναπληρωτή Δ/ντα Σύμβουλο ,τον Αντιπρόεδρο, καθώς και για το νέο μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, κ. Τριανταφύλλου Χρήστο, η εκλογή του οποίου εγκρίθηκε στα πλαίσια της συζήτησης του όγδοου θέματος της ημερησίας διάταξης. Επιπλέον, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε με την ίδια πλειοψηφία το ποσό αμοιβής για τις μηνιαίες παραστάσεις των μελών του Δ.Σ. και ορισμένες παροχές ( αυτοκίνητο, ιδιωτική ασφάλιση κλπ) σε μέλη Δ.Σ. της εταιρείας.

6. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Εγκρίθηκε ομόφωνα η παροχή άδειας προς τα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών με το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο με αυτό της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Μεταφορά έδρας της εταιρείας από το Δήμο Καμποχώρων Χίου στο Κορωπί Αττικής, και σχετική τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού.
Επί του ανωτέρω θέματος η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε ομόφωνα την μεταφορά της έδρας της Εταιρεία από το Δήμο Καμποχώρων Χίου στο Κορωπί Αττικής προκειμένου να συγκεντρωθούν οι διοικητικές δραστηριότητες στην πρωτεύουσα, και την σχετική τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας το οποίο εφεξής θα έχει το ακόλουθο περιεχόμενο:
«Άρθρο 2
1.Η έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κορωπίου Αττικής».

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Στα πλαίσια του παραπάνω θέματος η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή του ακόλουθου Διοικητικού Συμβουλίου και εξέλεξε εξ αυτών τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 , ως ακολούθως:

1) Αριστείδης Μπελλές
2) Νικόλαος Χαβιάρας
3) Παναγιώτης Αλεξάκης
4) Δημήτριος Λουμπούνης
5) Αντώνης Χαχλάκης
6) Χρήστος Τριανταφύλλου
7) Επαμεινώνδας Λαμπαδάριος
8) Παντελής Λαμπρινούδης
9) Ιωάννα Καραχάλιου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
10) Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
11) Κωνσταντίνος Θέος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου θα έχει διάρκεια έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2012.

9. Έγκριση συμβάσεως με βάση τις διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, η οποία αφορά στην μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας Α-SEA A.E.B.E. από πρόσωπο που εμπίπτει στις ως άνω διατάξεις προς τη ΝΗΡΕΥΣ.
Επί του ανωτέρου θέματος η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ενέκρινε με πλειοψηφία 19.908.206 μετοχών , ήτοι ποσοστού 90,6% των παριστάμενων μετόχων με δικαίωμα ψήφου ενώ απείχαν 2.075.000 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 9,4% των παριστάμενων μετόχων με δικαίωμα ψήφου, σχετικά με την μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας Α-SEA A.E.B.E ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ από την κα Σουλτάνα Μπελλέ προς τη ΝΗΡΕΥΣ, η οποία εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει. Η αγοραπωλησία των μετοχών αυτών κρίθηκε σκόπιμη διότι η εταιρία A – SEA, θα πρέπει να προβεί, εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος σε υλοποίηση κάποιας από τις εταιρικές διαδικασίες που προβλέπονται στον Κ.Ν.2190/1920, ενδεχομένως και σε έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση αυτής από την εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ, ενώ η υλοποίηση της διαδικασίας που θα επιλεγεί θα διευκολυνθεί σημαντικά εφόσον η ως άνω εταιρεία καταστεί θυγατρική της ΝΗΡΕΥΣ σε ποσοστό 100%. H NHΡΕΥΣ κατέχει σήμερα ποσοστό 61,22% της ως άνω θυγατρικής εταιρείας.
Το τίμημα των προς πώληση μετοχών που αντιστοιχούν στο 38,78% των μετοχών της εταιρείας, λογιστικής αξίας μείον (–) 205.553,53 ΕΥΡΩ (αριθμός 793 μετοχών επί συνόλου 2.045 μετοχών ) θα είναι συμβολικό ήτοι το ποσό του ενός (1) ΕΥΡΩ, η δε αγοραπωλησία θα πραγματοποιηθεί άμεσα και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

10. Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.
Επί του ανωτέρω θέματος ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας προέβη σε ενημέρωση για την πορεία της Εταιρείας, τις προοπτικές της καθώς και για τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας.

Κορωπί, 8 Μαίου 2007
Το Διοικητικό Συμβούλιο