• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αποφάσεις Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 11ης Απριλίου 2007

12.4.2007

Γνωστοποιείται ότι η Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. , η οποία συγκλήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου - Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής στις 11 Απριλίου 2007, και στην οποία παραστάθηκαν νόμιμα συνολικά 22.064.321 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 40.932.619 μετοχών, ήτοι συνολικά ποσοστό 53,904% , με 31 παρόντες ή εκπροσωπούμενους μετόχους , έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Επί του 1ου θέματος η Συνέλευση αποφάσισε α) την αναγκαία προσαρμογή του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας δυνάμει της από 27/12/2006 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω άσκησης δικαιωμάτων αγοράς μετοχών ( stock options) σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.9 του Κ.Ν.2190, ως ισχύει, εν συνεχεία αποφάσισε β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων εκατόν πενήντα τεσσάρων ΕΥΡΩ και εβδομήντα πέντε λεπτών ευρώ ( 10.233.154,75 ευρώ ), δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας από 1,25 ΕΥΡΩ σε 1,50 ΕΥΡΩ για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρίας σε επενδυτικά προγράμματα εγκεκριμένα στα πλαίσια του ΕΠΑΛ 2000-2006: Μέτρο 3.2 με κωδικούς έργων: 76905/1-3-4-19-42&43, 76886/5&8, 96366/5&6, 80123/1, 104674/1,104675/9&11,110606/10-13 -14&15 καθώς και των επενδυτικών προγραμμάτων που εγκρίθηκαν με τις από 24/07/06(13η) & 14/11/06(14η) γνωμοδοτικές επιτροπές του Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων και Μέτρο 3.4 με κωδικούς έργων: 76991/7&10, 76978/4,105632/4-5&6 και τέλος αποφάσισε γ) την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου .
Επί του ανωτέρω θέματος, ψήφισαν υπέρ : 19.989.321 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 90,60% των εκπροσωπούμενων μετόχων με δικαίωμα ψήφου ενώ απείχαν : 2.075.000 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 9,40% των εκπροσωπούμενων μετόχων με δικαίωμα ψήφου.

Επί του 2ου θέματος η Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 15.349.731 ευρώ , δια καταβολής μετρητών και έκδοση 10.233.154 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,50 η κάθε μία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και με τιμή διάθεσης 3,30 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τους ειδικότερους κάτωθι όρους :
1. Τα συνολικά έσοδα της αύξησης θα ανέλθουν στο ποσό των 33.769.408,2 Ευρώ. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία, ήτοι ποσό 18.419.677,2 θα αχθεί στο λογαριασμό "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον".
2. Όλες οι νέες μετοχές θα είναι άυλες, ονομαστικές, κοινές με ψήφο.
3. Όλες οι νέες μετοχές θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσεως 2007 της Εταιρίας.
4. Προθεσμία για την κάλυψη της ανωτέρω αύξησης ορίσθηκε το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης .
5. Δικαίωμα προτίμησης στην κάλυψη του κεφαλαίου της αύξησης έχουν όλοι οι παλαιοί μέτοχοι της Εταιρίας, με αναλογία μία νέα μετοχή προς τέσσερις παλαιές μετοχές, στο πλαίσιο διαδικασίας της ασκήσεως του δικαιώματος αυτού, όπως αυτή διατυπώνεται στην κατωτέρω παράγραφο 8.
6. Τυχόν κλασματικά δικαιώματα που θα προκύψουν δεν θα παρέχουν δικαίωμα λήψης κλασματικής μετοχής, ενώ εξουσιοδοτήθηκε το ΔΣ όπως τακτοποιήσει τα τυχόν κλασματικά δικαιώματα που θα προκύψουν σύμφωνα με όσα ορίζει η ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία.
7. Ως προς την διαδικασία ασκήσεως δικαιώματος προτίμησης, αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:
i. Η ημερομηνία της αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά θα οριστεί και ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων (Υπουργείου Ανάπτυξης, Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Χ.Α.).
ii. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης στην αύξηση με μετρητά θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της ημέρας που θα είναι η προηγουμένη της κοινής ημερομηνίας αποκοπής.
iii. Το δικαίωμα προτίμησης θα μπορεί να ασκηθεί εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών, η έναρξη και λήξη της οποίας θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα ανακοινωθεί στους μετόχους δια του τύπου, σύμφωνα με τον νόμο.
iv. Τα δικαιώματα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμα .
v. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, παρέχεται στα πρόσωπα που ασκούν τα ανωτέρω δικαιώματα προτίμησης το δικαίωμα να προεγγράφονται (Δικαίωμα Προεγγραφής) στην ίδια τιμή διάθεσης για την απόκτηση επιπλέον μετοχών, πέραν εκείνων που δικαιούνται να αποκτήσουν στο πλαίσιο άσκησης του βασικού δικαιώματος προτίμησης (μία νέα για κάθε τέσσερις παλαιές), από τις μετοχές που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες .
8. Σε περίπτωση μη κάλυψης από τους παλαιούς μετόχους (με άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής ) της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, οι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Δ.Σ. της Εταιρίας. Εφόσον, συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.
9. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να παράσχει σχετικά την εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. της εταιρείας όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και ρυθμίσει όλα τα θέματα που αφορούν την κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χ.Α. και κάθε συναφούς θέματος.
Τέλος η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου .
Επί του ανωτέρω θέματος, ψήφισαν υπέρ : 19.989.321 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 90,60% των εκπροσωπούμενων μετόχων με δικαίωμα ψήφου ενώ απείχαν : 2.075.000 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 9,40% των εκπροσωπούμενων μετόχων με δικαίωμα ψήφου.

Επί του 3ου θέματος η Συνέλευση ενέκρινε την έκδοση Μετατρέψιμου σε μετοχές Ομολογιακό Δάνειο υπέρ των παλαιών μετόχων μη διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α., σύμφωνα με τα άρθρα 8 του ν. 3156/2003 και του 3α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει με τους εξής όρους: α) Αναλογία συμμετοχής των παλαιών μετόχων στην έκδοση: 0,05 ομολογίες ανά 1 κοινή ονομαστική μετοχή. β) Προβλεπόμενα έσοδα έκδοσης : 19.995.575,10 ευρώ γ) Άσκηση δικαιώματος μετατροπής: για πρώτη φορά κατά την 1η επέτειο και εφεξής ανά εξάμηνο. δ) Λόγος μετατροπής : κάθε μια (1) ομολογία θα παρέχει στον ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής σε 1,63 έως 3,26 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου. Η τιμή μετατροπής θα είναι 3,00 εώς 6,00 ευρώ ανά μετοχή. Ο τελικός λόγος και η τελική τιμή μετατροπής θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας πριν την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου του Δανείου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να ενεργήσει ότι είναι απαραίτητο για την έκδοση του Δανείου με τους ανωτέρω βασικούς όρους και για την εξειδίκευση αυτών, την Εκδοση του Προγράμματος και την κατάρτιση της Σύμβασης με τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων .
Tέλος αποφασίσθηκε ότι στην περίπτωση που το Δάνειο δεν καλυφθεί πλήρως από τους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας ή τρίτους επενδυτές, η έκδοση θα ανέλθει μέχρι του ποσού που καλύφθηκε.
Επί του ανωτέρω θέματος, ψήφισαν υπέρ : 19.920.665 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 90,28% των εκπροσωπούμενων μετόχων με δικαίωμα ψήφου, ψήφισαν κατά : 68.656 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,31% των εκπροσωπούμενων μετόχων με δικαίωμα ψήφου και απείχαν : 2.075.000 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 9,40% των εκπροσωπούμενων μετόχων με δικαίωμα ψήφου.

Επί του 4ου θέματος η Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 47 παράγραφος 1 (τελευταίο εδάφιο) του καταστατικού, η οποία συνίσταται στην διαγραφή του τελευταίου εδαφίου όπου γινόταν αναφορά σε ποσό που εκφραζόταν σε μη ισχύον νόμισμα της χώρας (δραχμές) .
Επί του ανωτέρω θέματος, ψήφισαν υπέρ : 19.923.521 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 90,30% των εκπροσωπούμενων μετόχων με δικαίωμα ψήφου, ψήφισαν κατά : 65.800 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,30% των εκπροσωπούμενων μετόχων με δικαίωμα ψήφου και απείχαν : 2.075.000 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 9,40% των εκπροσωπούμενων μετόχων με δικαίωμα ψήφου. 

Επί του 5ου θέματος ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας προέβη σε ενημέρωση για την πορεία της εταιρείας και τις προοπτικές της καθώς και για τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στο κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας.

Κορωπί, 11 Απριλίου 2007
Το Διοικητικό Συμβούλιο