• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29ης Μαρτίου 2007

29.3.2007

Η Νηρεύς Α.Ε. ανακοινώνει σε σχέση με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία είχε συγκληθεί στα γραφεία της Εταιρείας στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου - Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής στις 29 Μαρτίου 2007, τα ακόλουθα:

Στην ως άνω Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα συνολικά 19.110.694 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 40.932.619 μετοχών, ήτοι συνολικά ποσοστό 46,688 %, με 32 παρόντες ή εκπροσωπούμενους μετόχους και επομένως δεν υπήρξε η νόμιμη απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που απαιτούν αυξημένη απαρτία (2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) και αφορούν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και καταβολή μετρητών, και Έκδοση Μετατρέψιμου σε μετοχές Ομολογιακού Δανείου υπέρ παλαιών μετόχων, σύμφωνα και τα ειδικότερα αναφερόμενα στην σχετική πρόσκληση η οποία είχε δημοσιευθεί νόμιμα.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προχώρησε με σχετική απόφασή του της 29-03-2007 σε σύγκληση Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, στις 11 Απριλίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2 μ.μ. στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στο Κορωπί Αττικής, 1ο χλμ Λεωφόρο Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου.
Η πρόσκληση για την προσεχή Συνέλευση, θα αποσταλεί αυθημερόν στο Χ.Α. και θα δημοσιευθεί αύριο 30/03/2007 στις εφημερίδες ΗΜΕΡΗΣΙΑ , ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ και ΠΡΟΟΔΟΣ ( Χίου) καθώς και στο Φ.Ε.Κ.

Κορωπί 29-03-2007
Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ