• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 29/3/2007

7.3.2007

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ ΧΙΟΥ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία " ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε" και το διακριτικό τίτλο "ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε" καλούνται οι Μέτοχοί της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 29 Μαρτίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Κορωπί Αττικής, 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου, σύμφωνα και με την από 5/3/2007 παρασχεθείσα ειδική άδεια από το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως ορίζει το άρθρο 25 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων : Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ποσού 10.233.154,75 Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,25 σε 1,50 ευρώ για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής της εταιρίας σε επενδυτικά προγράμματα -Τροποποίηση του περί κεφαλαίου (άρθρο 5) άρθρου του καταστατικού. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον - Τροποποίηση του περί κεφαλαίου ( άρθρο 5 ) άρθρου του καταστατικού. Πρόβλεψη δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Καθορισμός προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και των λοιπών όρων της αύξησης. Δικαίωμα απόληψης μερίσματος των μετοχών που θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χ.Α. και κάθε συναφούς θέματος. 3. Έκδοση Μετατρέψιμου σε μετοχές Ομολογιακού Δανείου υπέρ παλαιών μετόχων, μη διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α. Πρόβλεψη δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για την εξειδίκευση των Όρων αυτού, την έκδοση του Προγράμματος, την κατάρτιση της σύμβασης με τον Εκπρόσωπο και εν γένει τη διενέργεια κάθε πράξης απαραίτητης για την ολοκλήρωση της έκδοσης. 4. Τροποποίηση του άρθρου 47 παράγραφος 1 τελευταίο εδάφιο του καταστατικού, για την προσαρμογή του στην κείμενη Νομοθεσία. 5. Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να ζητήσουν, με δήλωσή τους προς τον χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν, και να προσκομίσουν στη συνέχεια την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης μετοχών από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητας σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρίας, στο 1ο χλμ. Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής, 5 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης. (Τμήμα Μετόχων, αρμόδιος κος Γ. Αλούπης τηλ. 210-66 98 335, 210-66 98 373). Κορωπί, 6/3/2007 TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύτηκε στις 6/3/2007 στις εφημερίδες Ημερησία, Ελεύθερος Τύπος και Πρόοδος.