• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αποφάσεις Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 11ης Δεκεμβρίου 2006

12.12.2006

Η Νηρεύς Α.Ε. ανακοινώνει σε σχέση με την Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία συγκλήθηκε στα γραφεία της Εταιρίας στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής στις 11 Δεκεμβρίου 2006, τα ακόλουθα: Στην ως άνω Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 21.907.586 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 40.368.514 μετοχών, ήτοι συνολικά 54,269%, με 27 παρόντες ή εκπροσωπούμενους μετόχους και επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα και με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην από 27/11/2006 πρόσκληση. Κατωτέρω, ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σε αυτές: Επί του 1ου θέματος η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα το από 4/9/2006 σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης της εταιρίας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. με απορρόφηση των εταιρειών ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΙΝΤΕRPESCA EΜΠΟΡΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΞΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και EUROCATERERS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΩΝ από την πρώτη, της σχετικής από 22/9/2006 έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς την Γενική Συνέλευση κατ’ άρθρο 69 παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920 καθώς και των εκθέσεων και λοιπών δηλώσεων του Ανεξάρτητου Χρηματοοικονομικού Συμβούλου κατ’ άρθρο 322 του Ισχύοντος Κανονισμού του Χ.Α. Επί του 2ου θέματος η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 87.193,75 Ευρώ α) από κεφαλαιοποίηση των εισφερόμενων κεφαλαίων των απορροφώμενων εταιρειών IXΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙΔAΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΞΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ποσού ευρώ 87.193,60 β) από κεφαλαιοποίηση ποσού 0,15 ΕΥΡΩ λόγω στρογγυλοποίησης προερχόμενου από το λογαριασμό «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με έκδοση 69.755 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,25 ευρώ εκάστη, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης . Επί του 3ου θέματος η Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας αποφάσισε ομόφωνα την παροχή αφενός της ειδικής πληρεξουσιότητας και εντολής προς τον κύριο Αριστείδη Στ. Μπελλέ όπως υπογράψει για λογαριασμό της εταιρίας το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο συγχώνευσης της εταιρίας με απορρόφηση των εταιριών ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε., ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ Α.Ε., INTERPESCA A.E., EUROCATERERS A.B.E.E.T., καθώς και να προβεί σε κάθε άλλη απαραίτητη εκ του νόμου πράξη προς το σκοπό της ολοκλήρωσης της ως άνω διαδικασίας συγχώνευσης των ως άνω εταιρειών, και αφετέρου της ανέκκλητης εντολής και πληρεξουσιότητας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας να προβεί κατά την κρίση του στην τακτοποίηση των τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων που ενδεχομένως προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας εταιρίας και κατά την ανταλλαγή μετοχών των συγχωνευόμενων εταιριών καθώς και την εντολή προς τον Υπεύθυνο του Τομέα Σχέσεων με Επενδυτές και Εταιρικών Ανακοινώσεων , κο Γεώργιο Αλούπη να εκπροσωπήσει την εταιρεία ως προς την επικοινωνία της με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας επί του Εγγράφου που έχει συνταχθεί για την εν λόγω συγχώνευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 3401/2005. Επί του 4ου θέματος η Συνέλευση, αποφάσισε ομόφωνα να παράσχει εξουσιοδότηση και εντολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για την ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την κατάρτιση και έκδοση του Εντύπου κατ’ άρθρο 4 του Ν. 3401/2005 της εταιρίας για την συγχώνευση με απορρόφηση των εταιρειών ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, INTERPESCA, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΞΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, και EUROCATERERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΩΝ, την εισαγωγή και διαπραγμάτευση των μετοχών της απορροφώσας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης και κάθε άλλου συναφούς θέματος. Επί του 5ου θέματος η Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, ενέκρινε ομόφωνα τις τροποποιήσεις των άρθρων 16, 20, 25, 26, 27, και 37 του καταστατικού της εταιρίας, τα οποία διέπουν την λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου προς το σκοπό της εναρμόνισης τους με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζονται από την εταιρία. Επί του 6ου θέματος δεν ακολούθησε συζήτηση διότι καλύφτηκε από τα προηγούμενα. Κορωπί 12-12-2006. Το Διοικητικό Συμβούλιο.