• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27ης Νοεμβρίου 2006

28.11.2006

Η Νηρεύς Α.Ε. ανακοινώνει σε σχέση με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία είχε συγκληθεί στα γραφεία της Εταιρείας στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου – Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής στις 27 Νοεμβρίου 2006, τα ακόλουθα: Στην ως άνω Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα συνολικά 21.694.230 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 40.368.514 μετοχών, ήτοι συνολικά ποσοστό 53,74%, με 29 παρόντες ή εκπροσωπούμενους μετόχους και επομένως δεν υπήρξε η νόμιμη απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που απαιτούν αυξημένη απαρτία (2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) και αφορούν στην έγκριση σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση τεσσάρων θυγατρικών εταιρειών αυτής, σύμφωνα και τα ειδικότερα αναφερόμενα στην σχετική πρόσκληση η οποία είχε δημοσιευθεί νόμιμα. Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προχώρησε με σχετική απόφασή του της 27-11-2006 σε σύγκληση Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, στις 11 Δεκεμβρίου 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στο Κορωπί Αττικής, 1ο χλμ Λεωφόρο Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου. Η πρόσκληση για την προσεχή Συνέλευση, δημοσιεύθηκε σήμερα 28/11/2006 στις εφημερίδες ΒΗΜΑ, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΠΡΟΟΔΟΣ ( Χίου) καθώς και στο Φ.Ε.Κ. Κορωπί 28-11-2006. Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.