• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόσκληση Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

27.11.2006

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ ΧΙΟΥ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων σε Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία " ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε" και το διακριτικό τίτλο "ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε" καλούνται οι Μέτοχοί της σε Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 11 Δεκεμβρίου 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Κορωπί Αττικής, 1ο χιλ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου, λόγω μη επίτευξης απαρτίας κατά την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που είχε συγκληθεί για τις 27-11-2006 και σύμφωνα και με την από Κ2-15536/ 2-11-2006 παρασχεθείσα ειδική άδεια από το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως ορίζει το άρθρο 25 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 1. Έγκριση του από 4/9/2006 σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. με απορρόφηση των εταιρειών ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΙΝΤΕRPESCA EΜΠΟΡΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΞΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και EUROCATERERS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΩΝ από την πρώτη, της σχετικής από 22/9/2006 έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς την Γενική Συνέλευση κατ’ άρθρο 69 παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920 καθώς και των εκθέσεων και λοιπών δηλώσεων του Ανεξάρτητου Χρηματοοικονομικού Συμβούλου κατ’ άρθρο 322 του Ισχύοντος Κανονισμού του Χ.Α. 2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 87.193,75 Ευρώ α) από κεφαλαιοποίηση των εισφερόμενων κεφαλαίων των απορροφώμενων εταιρειών IXΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙΔAΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΞΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ποσού ευρώ 87.193,60 β) από κεφαλαιοποίηση ποσού 0,15 ΕΥΡΩ λόγω στρογγυλοποίησης προερχόμενου από το λογαριασμό «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με έκδοση 69.755 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,25 ευρώ εκάστη, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης . 3. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης μεταξύ της Εταιρείας και της απορροφώμενων εταιρειών ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΙΝΤΕRPESCA EΜΠΟΡΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΞΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και EUROCATERERS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΩΝ καθώς και κάθε άλλης σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης και εν γένει για την διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των πέντε ως άνω εταιρειών . 4. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την κατάρτιση και έκδοση του Eντύπου κατ’ άρθρο 4 του Ν.3401/2005 της εταιρείας για την συγχώνευση με απορρόφηση των εταιρειών ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΙΝΤΕRPESCA EΜΠΟΡΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΞΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και EUROCATERERS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΩΝ, την εισαγωγή και διαπραγμάτευση των μετοχών της απορροφώσας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης και κάθε άλλου συναφούς θέματος. 5. Τροποποίηση των άρθρων 16, 20, 25, 26 ,27 και 37 του καταστατικού της εταιρείας, τα οποία διέπουν την λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου προς το σκοπό εναρμόνισής τους με τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζονται από την εταιρεία. 6. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις . Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να ζητήσουν, με δήλωσή τους προς τον χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν, και να προσκομίσουν στη συνέχεια την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης μετοχών από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητας σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρίας, στο 1ο χιλ.Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής, 5 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης. (Τμήμα Μετόχων, αρμόδιος κος Γ. Αλούπης τηλ. 210 66 98 335). Κορωπί , 27/11/2006 TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η πρόσκληση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα δημοσιευτεί στις 28/11/2006 στις εφημερίδες Βήμα, Ναυτεμπορική και Πρόοδος