• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 06/07/2006

6.7.2006

Σε σχέση με την μετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η οποία έλαβε χώρα στα γραφεία της στο 1ο χλμ. της Λεωφ. Βάρης Κορωπίου 194 00 Κορωπί, στις 6-7-2006 η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και το Χ.Α για τα ακόλουθα : Η άνω Γενική Συνέλευση είναι συνέχεια της από 30-6-2006, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 εδ. 2 του Ν 2190/20. Στην ως άνω Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 25.497.900 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 32.292.011 μετοχών, ήτοι συνολικά παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 78,96% του μετοχικού κεφαλαίου και επομένως υπήρχε η νόμιμη (αυξημένη) απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης. ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας ή/και του αριθμού των μετοχών και ως εκ τούτου τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας. Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση με 25.143.500 θετικές ψήφους ήτοι με πλειοψηφία 98,61% επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου και 354.400 αρνητικές ψήφους αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 8.073.002,75 ευρώ με συμψηφισμό αντίστοιχης αξίας ζημιών μειώνοντας την ονομαστική αξία της κάθε μετοχής από 1 ευρώ σε 0,75 λεπτά. Ομοίως με το ίδιο ποσοστό η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας ως συνέπεια της μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου και με την προσθήκη στο άρθρο αυτό παραγράφου με τον αριθμό 19 η οποία έχει ως ακολούθως: “ 19. Μετά από απόφαση της μετ’ αναβολήν Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 6-7-2006 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά οκτώ εκατομμύρια εβδομήντα τρεις χιλιάδες δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (8.073.002,75) με συμψηφισμό αντίστοιχης αξίας ζημιών μειουμένης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ένα (1) ευρώ σε εβδομήντα πέντε (0,75) λεπτά ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ανωτέρω μείωση ανέρχεται πλέον σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες οκτώ ευρώ και εικοσιπέντε λεπτά (24.219.008,25) διαιρούμενο σε τριάντα δύο εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες και έντεκα (32.292.011) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε λεπτών (0,75) η κάθε μία.” ΚΟΡΩΠΙ 6-7-2006 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ