• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αποφάσεις Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 5-6-06

5.6.2006

Η εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Α'''' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συνεδρίασε στις 5 Ιουνίου 2006 με απαρτία 55,565% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 50.460.642,5 ευρώ (40.368.514 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,25 ευρώ έκαστη), αντιστοιχούσα σε 37 μετόχους, παριστάμενους και εκπροσωπούμενους, και αποφάσισε την έγκριση θέσπισης Προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.9 του Κ.Ν. 2190/1920, με τους εξής βασικούς όρους: 1.Τα δικαιώματα που θα διατεθούν δεν θα υπερβαίνουν τα 1.400.000, δηλαδή το 3,47 % του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας, ανερχομένων σήμερα σε 40.368.514 μετοχές. 2. Η τιμή άσκησης κάθε δικαιώματος θα είναι προνομιακή και θα συνίσταται στην εκάστοτε μέση τιμή της μετοχής της εταιρείας κατά το διάστημα 1/10-1/11 εκάστου έτους μειωμένη κατά 40%. 3. Δικαιούχοι του εν λόγω Προγράμματος θα είναι τα μέλη του Δ.Σ., οι Γενικοί Διευθυντές, οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι Τμημάτων της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. 4. Το Πρόγραμμα θα έχει τριετή διάρκεια από την σχετική έγκριση της απόφασης της Γ.Σ., ήτοι τα σχετικά δικαιώματα θα δύνανται να ασκηθούν τμηματικά κατά τα έτη 2006, 2007 και 2008, και συγκεκριμένα σε ποσοστό 40% κατά το πρώτο έτος, σε ποσοστό 30% κατά το δεύτερο έτος και σε ποσοστό 30% κατά το τρίτο έτος. Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να καθορίσει τους λοιπούς όρους του Προγράμματος, να συντάξει τον σχετικό Κανονισμό του εν λόγω Προγράμματος Stock Options, να προβαίνει στην έκδοση των σχετικών Πιστοποιητικών Προαιρέσεως, στην έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου (Παροχής Πληροφοριών), όπως αυτό προβλέπεται στο Ν.3401/2005, και να ρυθμίσει και υλοποιήσει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια σχετικά με το πρόγραμμα αυτό. Ψήφισαν υπέρ : 22.233.075 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,119% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Ψήφισαν κατά : 197.587 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,881% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.