• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόσκληση Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης

23.5.2006

Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που έλαβε χώρα στις 22 Μαϊου 2006, λόγω μη επίτευξης απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθμ. 10 θέματος (περί έγκρισης προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών στο προσωπικό και στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και των συνδεδεμένων αυτής εταιρειών), προβαίνει στη σύγκλιση Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Ακολουθεί η σχετική με αυτή πρόσκληση: ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ : ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ ΧΙΟΥ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων σε A’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." και το διακριτικό τίτλο "ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε." καλούνται οι Μέτοχοί της σε Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 5/6/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στο 1ο χλμ. Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής, σύμφωνα και με την από K2 7431/23-5-2006 παρασχεθείσα ειδική άδεια από το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως ορίζει το άρθρο 25 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί τoυ ακόλουθου θέματος: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920 στο προσωπικό και τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να ζητήσουν, με δήλωσή τους προς τον χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν, και να προσκομίσουν στη συνέχεια την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης μετοχών από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητας σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρίας, στο 1ο χλμ. Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής, 5 τουλάχιστον ημέρες πριν απο την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης. (Τμήμα Μετόχων, αρμόδιος κος Γ. Αλούπης τηλ. 210 66 98 335). Κορωπί Αττικής, 23/5/2006 TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σημειώνεται ότι η ως άνω πρόσκληση θα δημοσιευθεί στις 24-5-2006, στις εφημερίδες ΒΗΜΑ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ και ΠΡΟΟΔΟΣ καθώς και στο Φ.Ε.Κ.