• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 22-05-2006

23.5.2006

Σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 22/5/2006, η οποία έλαβε χώρα στην Ιστορική Αίθουσα του Χ.Α., Σοφοκλέους 10, και στα πλαίσια του Π.Δ. 350/85 καθώς και των σχετικών άρθρων της 5/204/14.11.2000 Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και το Χ.Α. για τα ακόλουθα : Στην Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα συνολικά 22.350.773 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 40.368.514 μετοχών , ήτοι συνολικά ποσοστό 55,37%, με 47 παρόντες ή εκπροσωπούμενους μετόχους και επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που απαιτούν απλή απαρτία (1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) , ενώ για το 10ο θέμα της ημερησίας διάταξης της από 18-4-2006 πρόσκλησης, το οποίο απαιτεί αυξημένη απαρτία ( 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) και αφορούσε σε έγκριση προγράμματος διάθεσης προαιρέσεως αγοράς μετοχών , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ.9 του Κ.Ν. 2190/1920 στο προσωπικό και τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών , θα συγκληθεί άμεσα Α'''' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σε αυτές : 1. Yποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών καταστάσεων. Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος αυτού αναγνώσθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση οι ως άνω εκθέσεις του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005 και η έκθεση επί των συναλλαγών με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις που προβλέπεται από το Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2005, μετά από ακρόαση και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας. 2. Έγκριση για την διάθεση των Αποτελεσμάτων (κερδών) χρήσης 2005 και την καταβολή μερίσματος. Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος αυτού, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 2005. Επίσης εγκρίθηκε ομόφωνα από τους παρισταμένους μετόχους ότι η εταιρεία θα διανείμει μέρισμα 0,075 ΕΥΡΩ ανά μετοχή, το οποίο θα είναι διαθέσιμο προς τους κ.κ. μετόχους προς πληρωμή από την 21/7/2006 μέσω τραπέζης. Δικαιούχοι εισπράξεως μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών κατά την λήξη της συνεδρίασης της Τετάρτης 12/7/2006. Συνεπώς από την Πέμπτη , 13/7/2006 , η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας θα γίνεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2005. 3. Aπαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1-31/12/2005. Η ως άνω απαλλαγή εγκρίθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων. 4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 1/1-31/12/2006. Η Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κο Στυλιανό Ξενάκη, Ορκωτό Ελεγκτή της Σ.Ο.Λ. Α.Ε. και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κο Νικολόπουλο Γεώργιο της Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 5. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα μέχρι 30/6/2007 και έγκριση των καταβληθέντων αμοιβών, για τις παρεχόμενες από αυτά υπηρεσίες. Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις καταβληθείσες αμοιβές κατά το διάστημα 1/7/2005-30/6/2006 για τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο της εταιρείας, τον Αντιπρόεδρο της εταιρείας, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και τη Νομική Σύμβουλο της εταιρείας και ενέκρινε επίσης ομόφωνα τις προταθείσες αμοιβές για το χρονικό διάστημα από 1/7/2006 έως 30/6/2007 για τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο, τον Αντιπρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο, τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και τη Νομική Σύμβουλο της εταιρείας και το νέο μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, καθηγητή κο Παναγιώτη Αλεξάκη, η εκλογή του οποίου εγκρίθηκε στα πλαίσια της συζήτησης του εβδόμου θέματος της ημερησίας διάταξης ως κατωτέρω. Περαιτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα το ποσό αμοιβής για τις μηνιαίες παραστάσεις των μελών του Δ.Σ. 6. Παροχή αδειών σε μέλη Δ.Σ. κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την παροχή της ως άνω άδειας προς τα μέλη του Δ.Σ. να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών με το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο με αυτό της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920. 7. Εκλογή δύο (2) νέων μελών Δ.Σ. και κατανομή αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002. Στα πλαίσια του εβδόμου θέματος , η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την εκλογή δύο νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ήτοι του Καθηγητή κου Παναγιώτη Αλεξάκη, πρώην Προέδρου του Χ.Α. και του κου Κωνσταντίνου Θέου, ο οποίος είχε διατελέσει επί σειρά ετών Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Περαιτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε επίσης ομόφωνα να καθορίσει τις αρμοδιότητες των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016 περί εταιρικής διακυβέρνησης, ως ακολούθως : 1) Aριστείδης Μπελλές, Εκτελεστικό Μέλος 2) Νικόλαος Χαβιάρας, Εκτελεστικό Μέλος 3) Παναγιώτης Αλεξάκης, Εκτελεστικό Μέλος 4) Αντώνης Χαχλάκης, Εκτελεστικό Μέλος 5) Δημήτρης Λουμπούνης, Εκτελεστικό Μέλος 6) Παντελής Λαμπρινούδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος 7) Ιωάννα Καραχάλιου, Μη Εκτελεστικό Μέλος 8) Επαμεινώνδας Λαμπαδάριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος 9) Νικόλαος Βουτσίνος, Aνεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. 10) Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. 11) Κωνσταντίνος Θέος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα συνέλθει αυθημερόν για να συγκροτηθεί σε σώμα . 8. Μεταφορά έδρας της εταιρείας από το Δήμο Καρδαμύλων Χίου στο Δήμο Καμποχώρων Χίου (τροποποίηση άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας). Επί του ογδόου θέματος η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ενέκρινε ομόφωνα την μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Καμποχώρων Χίου, για λόγους διευκόλυνσης της άσκησης των εργασιών της εταιρείας, και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 παρ.1 του καταστατικού της εταιρείας το οποίο εφεξής θα έχει το ακόλουθο περιεχόμενο: "Aρθρο 2 1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καμποχώρων Χίου" 9. Παροχή ειδικής έγκρισης για συμβάσεις της Εταιρείας με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει. Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος αυτού, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ενέκρινε με πλειοψηφία 22.224.786 μετοχών, ήτοι ποσοστού 55,1%, και 125.987 μετοχών, ήτοι ποσοστού 0,564% κατά, τους όρους σύμβασης πώλησης ποσοστού 4,9% (αριθμού 4.756 μετοχών επί συνόλου 97.701 μετοχών) της εταιρείας ΕUROCATERERS A.B.E.E.T. από τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο της εταιρείας , κο Αριστείδη Μπελλέ προς τη ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. σε συμβολικό τίμημα ενός (1) ΕΥΡΩ . Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του Δ.Σ. της εταιρείας , η αγορά των μετοχών αυτών κρίθηκε σκόπιμη προκειμένου να καταστεί η εταιρεία ΕUROCATERERS A.B.E.E.T. θυγατρική της ΝΗΡΕΥΣ σε ποσοστό 100% και να προχωρήσει ευχερέστερα η σχεδιαζόμενη συγχώνευση και της εταιρείας αυτής εντός του 2006, η οποία εντάσσεται σε γενικότερο σχεδιασμό απορροφήσεων θυγατρικών εταιρειών της ΝΗΡΕΥΣ . 10 . Επί του δεκάτου θέματος της ημερησίας διάταξης που αφορά στην έγκριση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ.9 του Κ.Ν.2190/1920 στο προσωπικό και στα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας και των συνδεδεμένων αυτής εταιρειών, δεν ελήφθη απόφαση λόγω μη επίτευξης της επιβαλλόμενης εκ του νόμου αυξημένης απαρτίας των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου . Για την συζήτηση και την λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού θα συγκληθεί άμεσα, επιμελεία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Α'''' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση εντός των νομίμων προθεσμιών . 11. Στα πλαίσια του δεκάτου θέματος ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας προέβη σε ενημέρωση για την πορεία της εταιρείας και την προοπτική της καθώς και επί των ακόλουθων θεμάτων, για τα οποία η εταιρεία θα επανέλθει με αναλυτικότερες ανακοινώσεις , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: α. Την ίδρυση εταιρεία με έδρα την Κύπρο με την επωνυμία ΝΙREUS INTERNATIONAL LTD η οποία θα αποτελέσει την βάση για την ανάπτυξη των διεθνών δραστηριοτήτων του Ομίλου στην Τουρκία, στην Ισπανία και σε όποιες άλλες χώρες αποφασισθεί η πραγματοποίηση επενδύσεων μέσω απόκτησης συμμετοχών σε υφιστάμενες εταιρείες ή ίδρυση νέων εταιρειών . Η εταιρεία αυτή ιδρύθηκε από τη ΝΗΡΕΥΣ σε ποσοστό 100%, έχει δε αρχικό κεφάλαιο 530.000 ΕΥΡΩ το οποίο θα αυξάνεται ανάλογα με το εκάστοτε επενδυτικό σχέδιο το οποίο θα υλοποιείται. Ο κος Μπελλές αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι ο Όμιλος ήδη έχει συμμετοχή στην εταιρεία ΙLKNAK η οποία εδρεύει στην Τουρκία και δραστηριοποιείται στην ιχθυοκαλλιέργεια ενώ μισθώθηκε και γραφείο στην Σμύρνη προκειμένου να ενισχυθεί η παρουσία της ΝΗΡΕΥΣ στην χώρα αυτή. β. Την σχεδιαζόμενη συγχώνευση της ΝΗΡΕΥΣ με απορρόφηση θυγατρικών της εταιρειών με ίδιο ή ομοειδές αντικείμενο στον χώρο της ιχθυοκαλλιέργειας και των ιχθυηρών εντός της χρήσης 2006. γ. Τέλος, ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας αναφέρθηκε στην στρατηγική επέκτασης του Ομίλου στο εξωτερικό με αρχικούς στόχους την Τουρκία και την Ισπανία καθώς και μεσοπρόθεσμα σε άλλες χώρες όπως το Μεξικό, ενώ για την Ελλάδα αναφέρθηκε στην πρόθεση της εταιρείας να προχωρήσει σε κατασκευή εργοστασίου μεταποίησης-φιλετοποίησης ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας.