• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

19.4.2006

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ : ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ ΧΙΟΥ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε" και το διακριτικό τίτλο "ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε" καλούνται οι Μέτοχοί της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 22/5/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 3 μ.μ. στην Ιστορική Αίθουσα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σοφοκλέους 10, σύμφωνα και με την από K2-5899/18-4-2006 παρασχεθείσα ειδική άδεια από το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως ορίζει το άρθρο 25 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών καταστάσεων. 2. Έγκριση για την διάθεση των Αποτελεσμάτων (κερδών) χρήσης 2005 (01-01-2005/31-12-2005) και την καταβολή μερίσματος. 3. Aπαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1-31/12/2005 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2006 και καθορισμό της αμοιβής τους. 5. Προέγκριση (καθορισμός) αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα μέχρι 30/6/2007 και έγκριση αμοιβών, κατ’ άρθρο 24 του Κ.Ν.2190/1920. 6. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 7. Εκλογή δύο (2) νέων μελών Δ.Σ. και κατανομή αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002. 8. Μεταφορά έδρας της εταιρείας από Δήμο Καρδαμύλων Xίου στο Δήμο Καμποχώρων Χίου (τροποποίηση άρθρου 2 του καταστατικού). 9. Παροχή ειδικής έγκρισης για συμβάσεις της Εταιρείας με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει. 10. Έγκριση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ.9 του Κ.Ν. 2190/1920 στο προσωπικό και τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. 11. Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να ζητήσουν, με δήλωσή τους προς τον χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν, και να προσκομίσουν στη συνέχεια την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης μετοχών από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητας σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρίας, στο 1ο χιλ. Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής, 5 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης. (Τμήμα Μετόχων, αρμόδιος κος Γ. Αλούπης τηλ. 210 6698335). Καρδάμυλα Χίου, 18/4/2006 TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ