• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2010

21.6.2010

Η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου 2010 και ώρα 15:00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 25 μέτοχοι εκπροσωπούντες 23.035.080 μετοχές σε σύνολο 63.606.358 μετοχών, ήτοι ποσοστό 36,22%. Η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες καταστάσεις της χρήσης 2009 (συντεταγμένες κατά τα Δ.Π.Χ.Π.) μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Ενέκρινε την προτεινόμενη διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης 2009 και τη μη διανομή μερίσματος.

3. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01. -31.12.2009 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

4. Εξέλεξε για τη χρήση 2010 ως τακτικό ελεγκτή την Ernst & Young.

5. Ενέκρινε τις καταβληθείσες και προταθείσες αμοιβές και συμβάσεις κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν.2190/1920.

6. Ενέκρινε την παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ 1 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920) εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Εξέλεξε νέο Δ.Σ. και όρισε Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη και Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3016/2002 και 3693/2008 αντίστοιχα.

8. Δεν ελήφθη απόφαση επί του ογδόου θέματος

Τα θέματα 1 έως 7 ενεκρίθησαν με 23.031.120 ψήφους, ενώ απείχαν 3.960 μετοχές ψήφων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,017% των παριστάμενων με δικαίωμα ψήφου μετόχων.