• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  1ο χλμ Λεωφόρος Κορωπίου-Βάρης & Δημοκρίτου
  19400 Κορωπί Αττικής

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19ης Ιουνίου 2009

19.6.2009

Η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου 2009 και ώρα 14:00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 28 μέτοχοι εκπροσωπούντες 22.901.976 μετοχές σε σύνολο 63.570.149 μετοχών, ήτοι ποσοστό 36,03%. Η Γενική Συνέλευση: 

1. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες καταστάσεις της χρήσης 2008 (συντεταγμένες κατά τα Δ.Π.Χ.Π.) μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

2. Ενέκρινε την προτεινόμενη διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης 2008 και τη μη διανομή μερίσματος. 

3. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. και της απορροφηθείσας KEGO A.E. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01. -31.12.2008 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

4. Εξέλεξε για τη χρήση 2009 ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Κανακίδη Νικόλαο με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε. 13321 και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Νικολόπουλο Γεώργιο με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε. 14131, από τη Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 

5. Προενέκρινε την καταβολή αμοιβών και παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα μέχρι 30/06/2010 και ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές για την ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. και την απορροφηθείσα KEGO A.E. κατ’ άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920. 

6. Ενέκρινε την παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920) εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

7. Ενέκρινε τη μερική αλλαγή χρήσης και τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας της 9/7/2007, σύμφωνα με την από 21/5/2009 απόφαση του ΔΣ της εταιρείας. 

8. Επικύρωσε την εκλογή του κ. Δημήτριου Λουμπούνη ως μέλος ΔΣ της KEGO A.E. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Ροδόλφου Γκογκορώση, για το διάστημα από 14/10/2008 και μέχρι την απορρόφησή της από την ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. στις 31/10/2008. 

Επικύρωσε το διορισμό δύο εκ των υφιστάμενων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, της κας. Ι. Καραχάλιου και του κ. Κ. Θέου να μετέχουν στην Επιτροπή Ελέγχου, που είχε συσταθεί από 7/3/2002. Επιπλέον, εξέλεξε το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ κ. Κ. Λαμπρινόπουλο στην Επιτροπή Ελέγχου σε αντικατάσταση του κ. Δ. Λουμπούνη εκτελεστικού μέλους ΔΣ, προκειμένου να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου37 του Ν. 3693/2008.
Τέλος, ενέκρινε την τροποποίηση όρου του από 23/3/2006 ομολογιακού δανείου της EFG Eurobank A.E. ύψους 700.000 € της ΕΝΑΛΙΟΣ Α.Ε., θυγατρική της απορροφηθείσας KEGO, ως προς απαλλαγή πρώην μετόχου της KEGO από σχετική προσωπική εγγύηση.
Τα θέματα 1 και 2 ενεκρίθησαν ομόφωνα ήτοι με 22.901.976 μετοχές ψήφων. Τα θέματα 3, 4, 5, 6, 7 και 8 ενεκρίθησαν με 22.898.016 ψήφους, ενώ απείχαν 3.960 μετοχές ψήφων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,02% των παριστάμενων με δικαίωμα ψήφου μετόχων.