Χρήση Ψαριών Αλιείας

Οι ιχθυοτροφές που χρησιμοποιεί μια μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας σε μεγάλο ποσοστό αποτελούνται από ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια.

Στη Νηρεύς, θέλοντας να συμβάλουμε ακόμα περισσότερο στην προστασία των θαλάσσιων ιχθυοαποθεμάτων, έχουμε μειώσει κατά 26% το ποσοστό των ιχθυάλευρων που χρησιμοποιούμε, κατά την τελευταία πενταετία, στην παραγωγή των ιχθυοτροφών μας.

Να σημειώσουμε βέβαια ότι για την παραγωγή των ιχθυοτροφών χρησιμοποιούνται αλιεύματα που δεν προορίζονται άμεσα για ανθρώπινη κατανάλωση και έχουν συνήθως μικρό βιολογικό κύκλο (ζουν 1-3 χρόνια). Σε κάθε περίπτωση όμως αποτελούν μέρη ευρύτερων οικοσυστημάτων και τροφή για μεγαλύτερους θηρευτές των οικοσυστημάτων αυτών.

Τα τελευταία έτη επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι μεγάλο ποσοστό των ιχθυάλευρων προέρχονται και από υπολείμματα επεξεργασίας ψαριών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και τα οποία δεν συνεισφέρουν στην αύξηση της πίεσης προς τα θαλάσσια ιχθυοαποθέματα.