• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  1ο χλμ Λεωφόρος Κορωπίου-Βάρης & Δημοκρίτου
  19400 Κορωπί Αττικής

Αποτελεσμάτα Εξαμήνου 2007

Τα δελτία τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων βρίσκονται στην ενότητα Εταιρικές Ανακοινώσεις.

29.8.2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ


Υψηλή θετική μεταβολή εμφανίζουν κατά το α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους τα μεγέθη στα οποία αποτυπώνονται τα αποτελέσματα τόσο του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ όσο και της μητρικής εταιρείας.

Σε επίπεδα Ομίλου:
- Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 33,63%και ανήλθε σε 104,54 εκ. € (έναντι 78,22 εκ. € το α’ εξάμηνο του 2006)
- Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBIDTA) ανήλθαν στα 20,87 εκ. € (έναντι 14,39 εκ. € το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο) καταγράφοντας άνοδο 44,94%
- Τα κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) αυξήθηκαν στα 12,06 εκ. € (καταγράφοντας θετική μεταβολή 43,56%, έναντι των 8,4 εκ. € του α’ εξαμήνου του 2006)
- Τα κέρδη μετά από φόρους (ΚΜΦ) ανέβηκαν σημαντικά κατά 64,71% και έφθασαν στο α’ εξάμηνο του 2007 τα 8,57 εκ. € έναντι 5,2 εκ. πέρυσι. Τέλος,
- Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (Κ.Μ.Φ.Δ.Μ.) ανήλθαν στα 5,32 εκ. € (έναντι 4,91 εκ. πέρυσι) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,32 %.
Στη διαμόρφωση του μεγέθους αυτού (Κ.Μ.Φ.Δ.Μ.) συντελεί το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη τα σχέδια συγχώνευσης εταιρειών στις οποίες εισήλθε ο ΝΗΡΕΑΣ κατά την τελευταία περίοδο.
Ας σημειωθεί ότι όλα τα ανωτέρω μεγέθη και οι θετικές μεταβολές τους διαμορφώθηκαν σε συνθήκες πίεσης των τιμών των μεσογειακών ψαριών στις αγορές της Ευρώπης.

Σε επίπεδο μητρικής:
- Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 88,30 εκ. €, σημειώνοντας άνοδο 18,11% (έναντι των 74,76 εκ. € του α’ εξαμήνου του 2006
- Τα EBIDTA κατέγραψαν άνοδο 23,11% και ανήλθαν στα 13,61 εκ. € έναντι 11,05 εκ. € στο αντίστοιχο διάστημα του 2006
- Τα κέρδη προ φόρων έφθασαν τα 7,98 εκ. € (έναντι 7,03 εκ. € πέρυσι στο α’ εξάμηνο) καταγράφοντας αύξηση 13,48%
- Τα κέρδη μετά από φόρους, τέλος διαμορφώθηκαν στα 5,61 εκ. € (+4,93%), ενώ πέρυσι –στο τέλος του α’ εξαμήνου- είχαν διαμορφωθεί στα 5,35 εκ. €

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2007
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ