• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

28.12.2001

Η εταιρεία με επιστολή της προς το Χ.Α.Α και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφέρει τα ακόλουθα : « Δια της παρούσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λάβαμε γνώση της από 28-12-20001 επιστολής του κου Αριστείδη Στ. Μπελλέ, Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου της εταιρείας μας, σχετικά με συναλλαγές που πραγματοποίησε στα πλαίσια της προαναγγελίας γνωστοποίησης συναλλαγών για απόκτηση μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5%, ήτοι αριθμού 1.459.238 μετοχών επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.
Συγκεκριμένα ο κος Αριστείδης Στ.Μπέλλες προέβη στην απόκτηση 1.322.410 κοινών ανωνύμων μετοχών που αντιστοιχούν στο 4,56% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μας, αυξάνοντας το ποσοστό του από 14,54% σε 19,10%.»