• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

19.12.2001

Η εταιρεία με επιστολή της προς το Χ.Α.Α. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφέρει τα ακόλουθα : « Δια της παρούσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λάβαμε γνώση της από 19-12-2001 επιστολής του κου Αριστείδη Στ. Μπελλέ, Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου της εταιρείας μας, σχετικά με συναλλαγές που πραγματοποίησε στις 18/12/2001 που, λόγω της αξίας τους (συνολική αξία 175,583,289 δρχ), εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 5 του υπάρίθμ.51/1992 Προεδρικού Διατάγματος. Η ως άνωθεν συναλλαγή επέφερε αύξηση του ποσοστού που κατέχει ο κος Αριστείδης Στ. Μπελλές από 17,80% σε 18,31% (αύξηση 0,51%).
1. Επωνυμία Εισηγμένης Εταιρείας : ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.
2. Υπόχρεος : Αριστείδης Στ. Μπελλές
3. Είδος Κινητής Αξίας : Κοινές Ανώνυμες
4. Μεταβολή Σημαντικού Ποσοστού : 0,51 % (απευθείας)
5. Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου : Προ Μεταβολής – 17,80 %- Μετά την Μεταβολή – 18,31 %
6. Αριθμός Μετοχών με Δικαίωμα Ψήφου : Προ Μεταβολής – 5.164.434- Μετά την Μεταβολή – 5.311.014
7. Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου : Προ Μεταβολής – 17,80 %- Μετά την Μεταβολή – 18,31%
8. Συνολικός Αριθμός Μετοχών της Εταιρείας : 29.005.671
9. Ημερομηνία Μεταβολής Ποσοστού του Υπόχρεου : 18-12-01
10. Ημερομηνία κατά την οποία ο Υπόχρεος Έλαβε Γνώση : 18-12-01
11. Ημερομηνία Υποβολής Δήλωσης προς το Χ.Α.Α.: 19-12-01 »